Mål, i juridisk-teknisk terminologi en vid domstol anhängiggjord (=väckt) talan i ett tvåpartsförhållande, där i allmänhet rättegångsbalken eller förvaltningsprocesslagen är tillämplig.