Vägtrafikregistret

svenskt statligt register med information om vägtrafikrelaterad information

Vägtrafikregistret är ett statligt register som innehåller information om alla svenskregistrerade civila fordon, men även information angående körkortshavare, yrkestrafiktillstånd, felparkeringsavgifter och trängselskatt. Vägtrafikregistret drivs av Transportstyrelsen, Transportregisteravdelningen.

Historia redigera

Svenska fordon har varit registrerade sedan början av 1900-talet. När den svenska bilregistreringen inleddes den 1 juli 1905 fanns 115 bilar registrerade. Från början sköttes registreringen av fordon av länsstyrelserna.

Vägtrafikregistret skapades i början av 1970-talet under namnet bilregistret. Det var Sveriges första heldatoriserade register. Det övertog registreringen av alla fordon i Sverige och länsbokstäverna försvann under en övergångstid 1972-74. Bilregistret reglerades i bilregisterkungörelsen (1972:599).

Den 1 oktober 2001 trädde ny lagstiftning i kraft och bilregisterkungörelsen upphörde att gälla. Registret fick då namnet vägtrafikregistret.

Antal fordon i Sverige redigera

År Bil Lastbilar Omnibusar Spec. Total
1905 115
1916 3 036
1917 3 795
1918 4 105
1919 8 505
1920 21 277
1921 30 397
1922 39 913
1923 37 823 11 906 731 50 460
1924 46 557 15 246 1 017 62 820
1925 59 122 19 203 1 283 79 608
1926 70 485 22 496 1 569 94 848
1927 81 465 26 230 1 827 376 109 898
1928 94 301 30 677 2 192 490 127 660
1929 99 144 34 591 2 511 581 136 827
1930 103 664 38 071 2 837 686 145 258
1931 105 283 40 626 3 246 1 002 149 378
1932 101 817 39 871 3 404 146 947
1933 98 889 38 564 3 504 143 912
1934 102 145 41 054 3 625 149 800
1935 109 096 41 803 3 914 313 159 083
1936 119 303 44 575 4 165 329 173 294
1937 134 296 53 093 4 558 1 635 191 947
1938 156 573 57 734 4 894 1 719 219 201
Enligt berets kampsför teckningen
1939 180 717 63 028 5 109 1 866 248 854
1940 34 646 43 084 3 604 1 792 81 334
1941 31 854 38 998 3 458 1 910 74 310
1942 36 749 38 523 3 826 2 089 79 098
1943 36 194 38 050 3 870 2 285 78 114
1944 39 137 38 206 3 896 2 417 81 239
1945 50 108 41 882 3 977 2 681 95 967
1946 138 489 59 400 4 789 3 941 202 678
1947 161 226 71 304 5 601 4 971 238 131
1948 179 587 76 368 6 471 5 763 262 426
1949 194 454 79 503 7 014 6 344 280 971
1950 252 503 84 904 7 546 6 778 344 953
1951 313 058 89 486 7 818 7 195 410 362
1952 360 552 97 089 8 138 7 539 465 779
1953 431 085 102 977 8 272 8 561 542 334
1954 535 857 108 100 8 364 9 704 652 321
1955 636 543 110 043 8 309 10 743 754 895
1956 734 533 112 319 8 296 11 834 855 148
1957 862 992 115 797 8 163 986 952
1958 971 973 117 822 8 042 1 097 837
1959 1 087 533 120 267 8 086 1 215 886
1960 1 193 913 121 858 8 250 1 324 021
1961 1 304 251 125 996 8 700 1 438 947
1962 1 424 049 128 609 9 156 1 561 814
1963 1 556 005 130 979 9 703
1964 1 665 782 133 650 10 104
1965 1 792 671 131 554 10 295
1966 1 889 000 133 286 11 027
1967 1 976 248 137 795 12 063
1968 2 071 303 138 762 12 577
1969 2 193 634 142 602 13 579
1970 2 287 709 144 521 14 254
1971 2 356 581 142 325 14 183
1972 (2 456 940) (145 403) (15 630)
1973 (2 502 627) (147 976) (16 160)

Vägtrafikregistret övergick till motorfordonsregistret i början av 1970-talet. Uppgifternas ursprung: [1], [2],[3],[4],[5]

Definitionen av specialfordon är oklar, så det finns motsägelsefull information beroende på statistikvolymen. Utöver de motorcyklar som inte är listade här finns även information om taxibilar och traktorer, samt en mer detaljerad uppdelning av lastbilar.

Enligt berets kampsförteckningen

År Bil Lastbilar Omnibusar Spec. Total
1939 32 846 3 819 36 665
1940 146 000 27 098
1941 140 663 16 928
1942
1943
 • Inregistrerade i Stockholm (1908) A [6]
 • Inregistrerade i Stockholm (1912) A [7]
 • Inregistrerade i Stockholm län (1912) B [8]
 • Inregistrerade i Blekinge län (1912) K [9]
 • Inregistrerade i Gottlands län (1912) I [10]
 • Inregistrerade i Gäfleborgs län (1912) X[11]
 • Inregistrerade i Göteborgs och Bohus län (1912) O[12]
 • Inregistrerade i Hallands län (1912) N[13]
 • Inregistrerade i Jämtlands län (1912) Z[14]
 • Inregistrerade i Jönköpings län (1912) F[15]
 • Inregistrerade i Kalmar län (1912) H[16]
 • Inregistrerade i Kopparbergs län (1912) W[17]
 • Inregistrerade i Kristianstads län (1912) L[18]
 • Inregistrerade i Kronobergs län (1912) G[19]
 • Inregistrerade i Malmöhus län (1912) M[20]
 • Inregistrerade i Norrbottens län (1912) BD[21]
 • Inregistrerade i Skaraborgs län (1912) R[22]
 • Inregistrerade i Södermanlands län (1912) D[23]
 • Inregistrerade i Uppsala län (1912) C[24]
 • Inregistrerade i Värmlands län (1912) S[25]
 • Inregistrerade i Västerbottens län (1912) AC[26]
 • Inregistrerade i Västernorrlands län (1912) Y[27]
 • Inregistrerade i Västmanlands län (1912) U[28]
 • Inregistrerade i Älfsborgs län (1912) P[29]
 • Inregistrerade i Örebro län (1912) T[30]
 • Inregistrerade i Östergötlands län (1912) E[31]
 • Inregistrerade i Kopparbergs län (1922) W [32]

Fabrikat redigera

År Fabrikat Bil Lastbilar Omnibusar
1934 Chevrolet 24 177 14 231
Ford 21 148 11 393
Volvo 4 164 6 264
Opel 1 782 ?
Scania-Vabis ? 1 221
Övriga 50 874 7 945
Total 102 145 41 054
1935 Chevrolet 26 440 14 677
Ford 22 573 10 757
Volvo 4 864 7 454
Opel 2 905 ?
Scania-Vabis ? 1 237
Övriga 52 314 7 678
Total 109 096 41 803

Uppgifternas ursprung: [33]

Nyinregistrerade / skrotade vagnar redigera

År Antal nyinregistrerade Antal skrotade vagnar Total
1924 21 265 4 477 62 820
1925 20 420 5 180 79 608
1926 24 640 9 590 94 848
1927 24 775 7 013 109 898
1928 24 086 14 919 127 660
1929 22 242 13 811 136 827
1930 19 498 15 378 145 258
1931 8 015 10 446 149 378
1932 8 513 11 548 146 947
1933 15 520 9 632 143 912
1934 20 521 11 238 149 800
1935 26 072 11 862 159 083
1936 34 568 15 915 173 294
1937 Ungefär 43 000 Ungefär 21 000 191 947
Nyinregistrerade Bil Lastbilar/Bus
1937 Chevrolet 3 700 2 680
Ford V8 4 449 1 693
Ford Junior 1 585 -
Volvo 1 601 2 759
Opel 2 860
Scania 0 241
Dodge 1 516 634
Plymouth 1 418
DKW 1 085
International 0 450
Bedford 0 311
Oldsmobil ? 187
Övriga Ungefär 8 700 Ungefär 7 100
Total Ungefär 27 000 Ungefär 16 000

Uppgifternas ursprung: [34], [35]

Lagstiftning redigera

Vägtrafikregistret innehåller personuppgifter. I vissa delar styrs verksamheten kring registret därför av personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Den huvudsakliga regleringen av vägtrafikregistret finns dock i speciella regler: lagen (2001:558) om vägtrafikregister (LVTR) och den av regeringen genom bemyndigande i lagen utfärdade förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (FVTR).

Normalt överklagas en rikstäckande myndighets förvaltningsbeslut till den förvaltningsrätt inom vars domkrets myndighetens huvudkontor ligger. Transportstyrelsens huvudkontor ligger i Norrköping i Östergötlands län. Transportstyrelsens beslut enligt lagen eller förordningen om vägtrafikregister överklagas emellertid enligt särskilt förordnande i 34 § LVTR till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Eftersom LVTR och FVTR är speciallagstiftning gäller reglerna i dessa författningar i många delar före PuL. Det står också uttryckligen i 2 § LVTR att det i personuppgiftslagen finns bestämmelser som tillämpas på personuppgifter i vägtrafikregistret i den mån det inte finns några avvikande bestämmelser i denna lag eller i en förordning som har beslutats med stöd av den. Samtidigt står det i 11 § LVTR att bestämmelserna i PuL om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt LVTR eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Enligt beslut av tillsynsmyndigheten Datainspektionen skall bland annat dessa regler i PuL tillämpas på ärenden om rättelse av personuppgifter i vägtrafikregistret, även när det finns avvikande bestämmelser i LVTR eller FVTR.

Vägverket, som innan den 1 januari 2009 var den myndighet som ansvarade för vägtrafikregsitret, har infört kompletterande bestämmelser i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Dessa föreskrifter ersattes 2010 av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

Uppgifter i registret redigera

 • civila svenskregistrerade fordon
 • körkortshavare
 • tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • felparkeringsavgifter
 • trängselskatt
 • "LOB-anmälningar", oavsett om personen har körkort eller inte.[36] Uppgiften sparas i två år.[37] Efter två LOB:ar skickas personen till sociala myndigheter för en utredning om nykterhetsopålitlighet som kan innebära att körkortet återkallas, aven om personen inte körde bil vid tillfället för omhändertagandet.[38] År 2008 blev 513 personer av med körkortet i ett år efter en personutredning.[38] Två eller fler LOB:ar innebär avslag på ansökan om körkortstillstånd[förtydliga] och en spärrtid på tolv månader från senaste LOB:en.[37]

Internationella motsvarigheter redigera

Motsvarigheter till vägtrafikregistret finns i de flesta länder. I Finland motsvaras det av fordonstrafikregistret.

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ Statistisk årsbok för Sverige 1914–2014. ”Statistisk årsbok för Sverige 1914–2014” (PDF). Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. https://www.scb.se/hitta-statistik/aldre-statistik/innehall/statistisk-arsbok-1914-2014/. Läst 10 november 2023. 
 2. ^ Sverige 1931 års väg- och brosakkunniga. ”Utredning rörande motorfordonsbeståndet i Sverige” (PDF). avgiven den 30 maj 1932 av sakkunniga, tillkallade inom kommunikationsdepartementet (1931 års väg- och brosakkunniga). https://weburn.kb.se/metadata/268/SOU_1368268.htm. Läst 10 november 2023. 
 3. ^ https://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik//SOS%201911-/Statistisk%20årsbok%20(SOS)%201914-2014/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1927.pdf Statistisk årsbok 1927, Statistisk årsbok 1927, p. 179, läst 29 10 2023
 4. ^ https://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik//SOS%201911-/Statistisk%20årsbok%20(SOS)%201914-2014/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1930.pdf Statistisk årsbok 1930, Statistisk årsbok 1930, p. 199, läst 29 10 2023
 5. ^ https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:867294/FULLTEXT01.pdf UTREDNING RÖRANDE MOTORFORDONSBESTÅNDET I SVERIGE, SAKKUNNIGA TILLKALLADE INOM KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET 30 MAJ 1932, läst 30 10 2023
 6. ^ Vems är Bilen. ”Stockholm (1908)” (PDF). Slelian Stils Boktryckeri, 1908. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/840/EOD_2657840.htm. Läst 12 november 2023. 
 7. ^ Vems är Bilen. ”Stockholm (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 8. ^ Vems är Bilen. ”Stockholm län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 9. ^ Vems är Bilen. ”Blekinge län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 10. ^ Vems är Bilen. ”Gottlands län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 11. ^ Vems är Bilen. ”Gäfleborgs län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 12. ^ Vems är Bilen. ”Göteborgs och Bohus län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 13. ^ Vems är Bilen. ”Hallands län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 14. ^ Vems är Bilen. ”Jämtlands län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 15. ^ Vems är Bilen. ”Jönköpings län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 16. ^ Vems är Bilen. ”Kalmar län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 17. ^ Vems är Bilen. ”Kopparbergs län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 18. ^ Vems är Bilen. ”Kristianstads län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 19. ^ Vems är Bilen. ”Kronobergs län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 20. ^ Vems är Bilen. ”Malmöhus län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 21. ^ Vems är Bilen. ”Norrbottens län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 22. ^ Vems är Bilen. ”Skaraborgs län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 23. ^ Vems är Bilen. ”Södermanlands län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 24. ^ Vems är Bilen. ”Uppsala län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 25. ^ Vems är Bilen. ”Värmlands län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 26. ^ Vems är Bilen. ”Västerbottens län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 27. ^ Vems är Bilen. ”Västernorrlands län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 28. ^ Vems är Bilen. ”Västmanlands län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 29. ^ Vems är Bilen. ”Älfsborgs län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 30. ^ Vems är Bilen. ”Örebro län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 31. ^ Vems är Bilen. ”Östergötlands län (1912)” (PDF). Kungl. Automobilklubbens årsbok 1912. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/902/EOD_2657902.htm. Läst 12 november 2023. 
 32. ^ Vems är Bilen. ”Kopparbergs län (1922)” (PDF). LAGERHOLM & LINDQVIST Mariestad. https://weburn.kb.se/eod_best/metadata/141/EOD_3164141.htm. Läst 12 november 2023. 
 33. ^ Teknisk tidskrift p.24. ”Notiser” (PDF). Teknisk tidskrift. https://runeberg.org/tektid/1936am/0026.html. Läst 11 november 2023. 
 34. ^ Teknisk tidskrift 1938 p.81. ”Automobilparkens” (PDF). Teknisk tidskrift. https://runeberg.org/tektid/1938am/0083.html. Läst 11 november 2023. 
 35. ^ Teknisk tidskrift 1939 p.66. ”Volvoindustrien” (PDF). Teknisk tidskrift. https://runeberg.org/tektid/1939am/0068.html. Läst 11 november 2023. 
 36. ^ "Lagen (2001:558) om vägtrafikregistret och förordningen (2001:650) om vägtrafikregistret Arkiverad 4 september 2017 hämtat från the Wayback Machine.", Transportstyrelsens webbplats. Åtkomst den 7 november 2016.
 37. ^ [a b] Swälas, Moniqa (1 februari 2009). ”Inte kriminellt att vara full”. Gefle Dagblad. http://gd.se/nyheter/reportage/1.496312-inte-kriminellt-att-vara-full. Läst 26 januari 2011. 
 38. ^ [a b] "Femhundra körkort dras in efter fyllecellen", SVT Nyheter Örebro, Sveriges Television, 5 juni 2009. Åtkomst den 5 november 2016.