TFIIH är en basal transkriptionsfaktor vars roll är att bidra med helikas- och kinasaktivitet. TFIIH består av flera subenheter. Helikasaktiviteten särar på DNAsträngarna så att en transkriptionsbubbla bildas, detta görs av subenheterna XPB och XPD. Kinaset, som består av ett komplex av Cdk7/cyklin H, hyperfosforylerar den C-terminala domänen av RNA-polymeras II vilket startar transkriptionen.