I Talcott Parsons strukturfunktionalism har föräldrarna en avgörande betydelse och deras uppfostran av barnen har ett socialt mål. Det råder också ett nödvändigt samband mellan individens personlighet och samhällets sociala struktur när samhället befinner sig i ett jämviktstillstånd.

Hans teoretiska perspektiv kom att kallas strukturfunktionalism. Det funktionalistiska perspektivet utgår ifrån att institutioner existerar för att de fyller en funktion för samhället som helhet.

Enligt Parson finns det tre villkor som måste uppfyllas för att ett socialt system ska överleva:

  1. strukturella villkor
  2. förändringsvillkor
  3. funktionella villkor

Dessutom finns det fyra funktioner som måste finnas i varje handlingssystem:

  1. anpassning till givna villkor i omgivningen
  2. att man når uppsatta mål
  3. integration av samhället som helhet
  4. bevarande av samhällets värderingar

Se ävenRedigera