Steinar Pedersen (akademiker)

norsk historiker och politiker

Steinar Pedersen, född 2 mars 1947 i Deatnu i Tana kommun i Norge, är en norsk politiker och historiker.

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen utbildade sig till lärare vid Tromsø lärarskola där han tog examen 1970, varefter han tog kandidatexamen i historia och språk vid universitetet i Tromsø 1985. Han disputerade i historia vid universitetet i Tromsø 2006 på en avhandling om gränsöverskridande samiska rättigheter till resursutnyttjande, Lappkodicillen, mellan Norge och dåvarande Sverige, senare Finland, under perioden 1751-1859.

Han verkade inom skolväsendet i Deatnu på 1970-talet och som forskare på dåvarande Nordiskt-samiskt institut i Kautokeino 1980-97 samt periodvis senare. Han ledde den arbetsgrupp som lade grunden för Samisk Naerings- og Utredningssenter i Tana på 1990-talet och var senare 2002-05 verksamhetsledare för centret och 2005-07 knuten till centret som rådgivare.

Steinar Pedersen har varit ledamot av statliga utredningar som Lakse- og innlandsfiskeutvalget 1984-87 och Samerettsutvalget 1994-97. Han var 1990-93 politisk rådgivare till kommunal- och arbetsmarknadsministern i samiska och nordnorska frågor. Åren 2000-01 var han under ett och ett halvt år statssekreterare i Kommunal- och regionaldepartementet till statsrådet Sylvia Brustad.

Inom politiken har han också medverkat som kommunfullmäktig 1982-87, ledamot av Finnmark fylketing 1995-99 och ledamot av Sametinget 1989-2005, bland annat som ordförande i dess kultur- och näringskommitté. Han var också suppleant i Stortinget för Arbeiderpartiet 1993-97. Han var styrelsemedlem, och under en period viceordförande, i Norske Samers Riksforbund 1984-88.

Steinar Pedersen var augusti 2007 - augusti 2011 rektor vid Samiska högskolan i Kautokeino. Han bor i Polmak i Tana kommun.[1]

Bibliografi i urval

redigera
  • Steinar Pedersen: Laksen, allmuen og staten. Fiskerett og forvaltning i Tanavassdraget før 1888, tryckt som Dieđut 1986:2, Sami Instituhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino 1986
  • Steinar Pedersen: Konflikten mellom Karasjokfolks laksefiske og det offisielle lov og regelverk. Ca. 1870-1910, tryckt som Diedut 1988:1, Sami Instituhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino 1988
  • Steinar Pedersen: Grenseforhold og ressursutnytting i Tanadalen, tryckt iDeatnu-Teno-Tana 1987, Tana historie og museumslag, Tana 1987
  • Steinar Pedersen: The Lappcodicil of 1751 - Magna Charta of the Sami?. tryckt i Mennesker og rettigheter 1987:3, Institutt for menneskerettigheter, Oslo 1987
  • Steinar Pedersen: Kodisillen - en generell sikring av rettighetene til den 'lappiske Nation'?,tryckt i Lappcodicillen av 1751 - var det samernas Magna Charta?, Diedut 1989:1, Sami Instituhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino
  • Steinar Pedersen: Var samene i Tanadalen"svenske" eller "dansk-norske" etter 1751? i Festskrift til Ørnulv Vorren, Tromsø Museum/Universitetet i Tromsø, Tromsø 1994
  • Steinar Pedersen: Sami Rights: A Historical and Contemporary Outlook - A Nordic Sami Convention and the Lapp Codicil of 1751 i Essays on Indigenous Identity and Rights, Helsinki University Press, Helsingfors 1996
  • Steinar Pedersen: Synet på samenes rettigheter etter grensesperringa i 1852 i Diedut 1998:3, Lappekodisillen - den første nordiske samekonvensjon?, Guovdageaidnu 1998
  • Steinar Pedersen: Sjøfisket og lappekodisillens bestemmelser i grenseområdet mellom det nordøstligste Finland og Øst-Finnmark, 1830-1852., i Diedut 1998:3, Lappekodisillen - den første nordiske samekonvensjon?, Guovdageaidnu 1998
  • Steinar Pedersen: Samisk rettshistorisk forskning. - Statens grunneiendomsrett i Finnmark., tryckt i Diedut 1993:4, Sami Instituhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino

Källor

redigera