En stämning utfärdas enligt svensk rätt av allmän domstol efter att stämningsansökan inkommit från käranden i tvistemål eller åklagare i brottmål. Stämning ska delges svaranden, och därmed har rättsprocessen börjat. Stämningen innebär att svaranden/den misstänkte stäms att i svaromål eller huvudförhandling svara på hur han/hon ställer sig till kärandens/åklagarens yrkande (det vill säga käromålet eller åtalet). Om så ej sker kan tredskodom utdömas i tvistemål och i enklare brottmål kan utevarohandläggning ske.


Se ävenRedigera