För spont i snickerier, se Sammanfogning (snickeri).

Spont, är ett generellt samlingsnamn på flertalet stödkonstruktioner som används för att säkra kringliggande mark vid jobb i densamma. Stödkonstruktionen kan vara tillfällig som vid anläggning av nya vatten och avloppsledningar eller permanenta som vid konstruktion av en ny fartygskaj. Man delar generellt i sponten i två huvudtyper och pratar då oftast om avsträvad spont (även kallad spontplank eller KD-plank) och spontkassetter.[1]

Avsträvad stålspont
Exempel på sammankoppling av avsträvad tätspont av stål.

Oavsett typ så är stödkonstruktionens syfte att motverka eventuella förskjutningar mellan olika jordlager i marken som kan ge upphov till ras. Avsträvad stålspont används bl.a. vid bygge av kajer vid hamnanläggningar, broar, slussar och drivs ned i marken med en maskindriven hejare eller hydraulhammare eller tyckas ned i marken t.ex. med undersidan på grävskopan alternativt grävas ned beroende på markförutsättningar och typ av spont. HD-polyeten-spont spolas ned med vatten och lufttryck, alternativt med grävmaskin, antingen som den är eller utrustad med hydraulhammare [2]. Avsträvad spont monteras gSpontkassetter[1] kan antingen ställas i en färdiggrävd schakt eller i vissa fall sänkschaktas, vanligtvis används en kombination av metoderna. Eftersom spontkassetterna[1] i sin konstruktion (oftast två motstående stålväggar separerade med ett antal stämp) har en begränsning gällande schaktbredd är de mest lämpande vid förläggning av vatten och avloppsledningar då de är lättare att hantera jämfört med avsträvad spont. Man klarar normalt av att hantera spontkassetterna[1] med en grävmaskin vilket även betyder mindre buller. En spontkassett står normalt sett aldrig under schaktbotten utan oftast på samma nivå alternativt något högre än schaktbotten.

En avsträvad stålspont består av ett antal spontplankor som mer eller mindre sammanfogade beroende på om de är täta eller ej, förses med hammarband och stämp alternativt bakåtförankras de med jord eller bergankare om stämp ej kan användas, t.ex. vid konstruktion av en kaj där en motstående vägg att växla av marktrycket emot saknas eller det av någon annan anledning inte är möjligt att använda stämp.

Spontkassett:

En spontkassett[1] är oftast tillverkad i stål även om känsligare material som aluminium och trä förekommer. Spontkassetten[1] är självbärande och behöver normalt inga separata hammarband.

Flera spontkassetter[1] kan användas tillsammans och kompletterar varandra, men var och en är sin egen enhet och kan flyttas utan att påverka de andra spontkassetternas integritet[1].

Det finns speciella spontkassetter[1] avsedda att användas tillsammans med avsträvad spont.

Det finns även fyrkantiga spontkassetter[1] där stålväggarna stöttar varandra utan behov av separata stämp/strävor.

Borrad spontRedigera

Då marken innehåller block och sten, eller då traditionell spontslagning orsakar störande buller eller vibrationer, är borrad spont ett alternativ. Metoden innebär att glest placerade stålrör borras genom marken ned till berg. I takt med att jordmassorna schaktas undan, fylls utrymmet mellan stålrören med stålplåtar, plank eller sprutbetong. Konstruktionen kan förstärkas med hammarband och förankringsstag.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera