Skogsstyrelsen

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Den här sidan handlar om den 1941 inrättade myndigheten. För det äldre ämbetsverket, se Skogsstyrelsen (1859–1882).

Skogsstyrelsen
DepartementLandsbygds- och infrastrukturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelsemyndighet
KommunJönköping
Organisationsnr202100-5612
MyndighetschefHerman Sundqvist, generaldirektör
InstruktionSFS 2009:1393
Webbplatshttp://www.skogsstyrelsen.se/

Skogsstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för frågor som rör skog och skogsbruk.

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och får varje år ett regleringsbrev från regeringen med övergripande mål, ekonomiska ramar och krav på återrapportering för verksamheten.

Myndigheten ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen. Utgångspunkten är att miljö och produktion ska väga lika i det svenska skogsbruket.

Skogsstyrelsen utövar tillsyn och ser till att skogsbruket har kännedom om och följer de lagar och regler som finns. Andra ansvarsområden är att

  • ge råd och stöd till skogsägare och andra inom skogssektorn
  • göra inventeringar om hur skogen mår
  • ansvara för statistik om skog och skogsbruk
  • öka medvetenheten om skogens betydelse för människors rekreation och hälsa.

Myndigheten har kontor på 100-talet platser i landet och har sitt huvudkontor i Jönköping.

Skogsstyrelsen har i uppgift att verka för att landets skogar vårdas och brukas på ett sådant sätt att målen för skogspolitiken kan uppnås.[1]

Historik redigera

 
 
Skogsstyrelsens huvudkontor i Jönköping

Skogsvårdsstyrelser inrättades i flertalet län 1905, i tre län senare. De förstatligades 1980.

År 1941 bildas den centrala statliga myndigheten Skogsstyrelsen med huvudsakligen vägledande verksamhet. Skogsstyrelsen fick sin nuvarande form 2006, då den tidigare skogsvårdsorganisationens elva myndigheter[förtydliga] sammanslogs till en myndighet.[2]

Chefer redigera

Överdirektörer 1941–1964 redigera

Generaldirektörer 1964– redigera

Skogsvårdslagen redigera

Skogsvårdslagen anger vilka krav samhället ställer på skogsägaren. Kraven gäller till exempel hänsyn till natur- och kulturmiljöer, återbeskogning efter avverkning, krav på virkesproduktion med mera. Utgångspunkten är att miljö och produktion ska väga lika i det svenska skogsbruket. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen och även för delar av miljöbalken.

Uppgift redigera

Skogsstyrelsens uppgift är att verka för att de skogspolitiska målen nås och att göra avvägningen mellan produktionsmål och miljömål. Produktionsmålet innebär att skogen ska brukas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt hög avkastning. Miljömålet innebär att skogsmarkens produktionsförmåga ska bevaras och att skogen ska skötas så att hotade naturvärden skyddas och den biologiska mångfalden säkras.

Skogsstyrelsen leds av en av regeringen utsedd styrelse. Verksamheten finansieras med statliga skattemedel och med avgifter från de tjänster som Skogsstyrelsen erbjuder, ex körkort för röjsåg och motorsåg. Dess arbetsmetoder är rådgivning, utbildning och lagtillsyn. Den genomför också inventering av nyckelbiotoper och annan värdefull natur. Tjänstemän anställda av Skogsstyrelsen kallas för skogskonsulenter.

Skogsstatistisk årsbok redigera

Skogsstatistik publicerades mellan 1942 och 2013 i Skogsstatisk årsbok.[3] Nyare statistik publiceras på Skogsstyrelsens webbplats.

Källor redigera

Tryckta källor redigera

  • Svenska högre ämbetsmän från 1634 av Sten Lewenhaupt, Sveriges Statskalender för åren 1978, 1981, 1985, 1989, 1990, 1991.
  • När Var Hur för åren 1992, 1996 och 2000.

Andra källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera