Signaltransduktion innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor. Detta leder till en signalkaskad av så kallade sekundära budbärare inne i cellen.

Ett antal signaltransduktionsvägar och dess överkorsningar.

Det finns ett stort antal intracellulära signaltransduktionsvägar, som är delvis beroende av dess receptor:

Till signaltransduktionsvägarna hör:

Signaltransduktion

redigera

När receptorn aktiverats kommer den i sin tur att påverka aktiviteten hos en lång rad andra proteiner i cellen, detta sker genom:

  • Fosforylering - kinaser fosforylerar proteiner så att de aktiveras/deaktiveras.
  • Konformationsändringar - Inbindning av andra proteiner påverkar konformationen (3d-strukturen) hos andra proteiner, vilket påverkar dess aktivitet.

Genom att receptorn aktiverar ett visst antal proteiner, som i sin tur aktiverar ett större antal proteiner, så kan signaleringen amplifieras avsevärt, så att en liten signalering kan medföra en stor metabol förändring inne i cellen.

Cellulära svar

redigera

Signaltransduktionen leder slutligen till aktivering eller deaktivering av ett eller flera målprotein. Dessa hör i huvudsak till en av tre grupper:

  • Proteiner för genreglering, det vill säga proteiner som leder till förändrat genuttryck (exempelvis histondeacetylaser, transkriptionsfaktorer, eller proteiner som påverkar transkriptionsfaktorer.
  • Metaboliska enzym, som påverkar aktiviteten hos enzym involverade i metabolismen av olika substrat i cellen.
  • Strukturella proteiner i cytoskelettet, förändring av dessa leder motilitet eller ändrar form hos cellen.

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Signal transduction, 1 februari 2012.