Retrovirus, en klass av virus som har ett hölje och vars genom (arvsmassa) genomgår omvänd transkription som innebär att virusets RNA omvandlas till DNA. DNA-kopian infogas i värdcellens genom. En annan typisk egenskap som kännetecknar retrovirus är deras förmåga att alltid integrera det virala genomet i cellens genom. Efter integrationen tillverkas nya kopior av virusets RNA, samt de proteiner som virusets gener kodar för. Dessa sätts sedan ihop till nya viruspartiklar.

Hur HIV tränger in i T-hjälparcellerna och förökar sig

Det enzym som behövs för att tillverka DNA från RNA kallas omvänt transkriptas. Retroviruspartikeln bär själv med sig detta enzym, och den omvända transkriptionen sker i den infekterade cellens cytosol. Virusets enzym saknar den "korrekturläsningsmekanism" som vanliga enzym för DNA-transkription har. Därför muteras viruset lätt, vilket i sin tur medför att viruset lätt utvecklar resistens mot läkemedel mot virusinfektioner.

I vanliga fall sker informationsflöden från DNA till RNA och därifrån eventuellt till protein; detta kallas inom molekylär genetik för den centrala dogmen. Retroviruset, som ser till att informationsflödet går från RNA till DNA, bryter mot detta. Retro i namnet syftar på detta tvärtom (eng. reverse) mot det vanliga.

Subfamiljer till retrovirus är:

Se ävenRedigera