Rättsinformationssystemet i Sverige

Rättsinformationssystemet i Sverige syftar till att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och enskilda personer tillgång till grundläggande rättsinformation i elektronisk form.[1]

Rättsinformationssystemet ska finnas tillgängligt genom ett allmänt nätverk och innehållet ska vara tillgängligt på ett enhetligt sätt.

Obligatoriskt ska rättsinformationssystemet innehålla

 1. Svensk författningssamling (SFS)
 2. referensregister över författningar i SFS, och
 3. grundförfattningarna i deras lydelse med införda ändringar.[2]

En bestämmelse i SFS som upphävs skall sparas elektroniskt.

Systemet ska även innehålla de förordningar som kungörs i andra författningssamlingar.[3]

Rättsinformationssystemet ska innehålla

 1. ett referensregister över de statliga kommittéerna
 2. kommittédirektiv
 3. förordningsmotiv
 4. utredningsbetänkanden som publiceras i SOU och i departementsserien (Ds) och
 5. regeringens propositioner[4]

Rättsinformationssystemet ska innehålla uppgifter om vägledande avgöranden från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, kammarrätterna, Mark- och miljööverdomstolen, Migrationsöverdomstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten. Domstolarna prövar själva om ett avgörande är att bedöma som vägledande.[5]

Domstolsverket ska vara samordningsmyndighet.[6]Personuppgiftslagen (PUL) ska tillämpas men personnummer får inte användas.[7] Personuppgifter som finns i rättsinformationssystemet får föras över till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).[8]

Information om

 1. SFS som de kungörs med införda ändringar
 2. gällande förordningar i andra författningssamlingar
 3. författningar som kungörs enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter[9]
 4. kommittédirektiv mm och
 5. Sveriges internationella överenskommelser

ska finnas tillgängliga utan avgift.[10]

NoterRedigera

 1. ^ https://lagen.nu/1999:175#P1
 2. ^ https://lagen.nu/1999:175#P3
 3. ^ https://lagen.nu/1999:175#P4
 4. ^ https://lagen.nu/1999:175#P5
 5. ^ https://lagen.nu/1999:175#P6
 6. ^ https://lagen.nu/1999:175#P15
 7. ^ https://lagen.nu/1999:175#P22
 8. ^ https://lagen.nu/1999:175#P23
 9. ^ https://lagen.nu/2007:231
 10. ^ https://lagen.nu/1999:175#P20

Externa länkarRedigera