Ett positionssystem är en typ av talsystem där talvärdet av en sifferföljd inte bara bestäms av siffrornas tilldelade värden utan även av deras positioner i följden (till skillnad från till exempel det romerska talsystemet, där ett tals värde fastställa genom addition och subtraktion av de olika ”siffrorna”). Det i västvärlden vanligaste sättet att skriva tal på, det decimala talsystemet med arabiska siffror, är ett positionssystem med basen tio.

I et positionssystem anger varje siffra ett antal av en potens av systemets talbas. Varje position har en bestämd potens och talets värde erhålles genom att multiplicera talets siffror med sina potenser beroende på siffrornas inbördes position och därefter summera dessa produkter . [1] Om man i decimalsystemet skriver talet 12 så ligger ettan på tiotalets plats (101) och tvåan på entalets plats (100), dvs 1 x 10 + 2 x1 = just 12.

IntroduktionRedigera

Låt oss titta på talet 3526 i decimalsystemet. Vilket antal är detta? Skulle vi gå till banken och begära denna summa pengar så skulle vi få precis tre stycken tusenlappar, fem hundralappar, två tiokronor och sex enkronor. Vi kan skriva det som  -mynt,  -mynt,  -mynt plus  -mynt.

Ett heltal i 10-systemet kan vi alltså skriva som  , där  .

Antalet 23 kan vi beskriva som  , men vi vill ju att varje position skall utgöras av en enda siffra, så vi skriver det som  . Motsvarande kommer att gälla i andra baser, vilket vi kommer att se strax.

Allmänt om olika bassystemRedigera

Hur ett tal beskrivs i bas  
Notation i bas  :          
Positionsvärde:          
Talets värde:  

Det enda som är speciellt med just det vanliga 10-bassystem är att vi baserar det på potenser av 10. Skulle vi inte kunna använda något annat tal, till exempel 5? Eller allmänt,  . I rutan till höger ser vi då hur vi skulle uttrycka ett tal i bas  .

För att ange vilken bas ett tal är skrivet i, så skriver vi basen med nedsänkt tal efter representationen. Till exempel så kan vi förtydliga talet   genom att skriva det som  . Allmänt antas ett tal vara utryckt enligt 10-systemet om det saknar basangivelse.

Siffrorna som används i en bas   är alltid 0 till  , eftersom vi på samma sätt som i 10-bassystemet kan växla till nästa valör;   kan skrivas om till   där  .

Om vi skriver ett tal i bas  , så är varje siffra i det talets representation mindre än  .

Heltal i andra baserRedigera

Notation i bas 2: 1 1 1 0 0
Positionsvärde:          
Talets värde: 16+8+4+0+0

Vi skall nu titta på  . Använder vi vår "växlingstabell" så ser vi att detta representerar talet  .   är alltså talet  .

I högre baser än 10 uppstår ett problem. Låt oss titta på  . Är det  , eller är det  ? För att beteckna tal i en högre bas än 10, så måste vi alltså kunna skriva fler än en (arabisk) siffra i varje position, eller hitta en annan lösning. Det vi kan göra är att gruppera siffrorna tydligare.   är då representationen av   i bas 13.   är då representationen för talet 197.

Ett annat alternativ är att utöka de första 10 (arabiska) siffrorna (0-9) med bokstäver, så att till exempel  ,  ,  ,  ,   och  .   skulle då bli  . Detta skrivsätt används flitigt inom IT-världen, speciellt när man programmerar. Då datorn internt arbetar i bas 2 (”nollor och ettor”, ”binära tal”) har talen på detta skrivsätt relativt många positioner: 25510 = 111111112, vilket ibland kan vara lätt förvirrande för en mänsklig betraktare. En manuell omvandling till decimaltal är dock inte helt rättfram. Om man emellertid grupperar de binära siffrorna (0,1) i grupper om fyra, så kan man reducera antalet positioner från åtta till två. Problemet är att 11112 =  = 1510, alltså 2 siffror, medan talet i basen 16 kan reresenteras med en enda siffra, F16 (=1510 enligt ovan). 111111112 vore då FF16. På detta sätt kan man relativt lätt manuellt omvandla mellan dessa två talsystem utan komplicerade beräkningar.

Exempel 1: Konvertering av tal till basen 10Redigera

Skriv talet   i basen 10

Vi skriver upp talet enligt mallen och vi beräknar ganska enkelt vad talet blir i basen 10.

Notation i bas 7: 6 3 4 2
Positionsvärde:        
Talets värde:  

  är då  .

Skriv talet   i bas 10

Vi använder växlingstabellen och skriver upp

Notation i bas 81: 14 2 70
Positionsvärde:      
Talets värde:  

Vi får då att talet är  .

Exempel 2: Konvertering av tal från basen 10Redigera

Skriv talet   i basen 16

Vi tänker oss att vi har 154 enkronor på bordet framför oss, och vill växla till mynt med valörerna  . Vi ser 256-mynten är för stora, så det räcker med 16-mynten och 1-mynten. Hur många 16-mynt kan vi då tänkas behöva?

Jo,   så 154 räcker till 9 hela 16-kronorsmynt. De resterande mynten får då vara kvar som enkronor. Alltså kan vi växla 154 enkronor till  .

Skriv talet   i bas 3?

Vi har 1632 enkronor, och vill växla dessa till mynt i valörerna  

Samma princip som ovan ger oss då att

  (vi växlar först 1458 mynt till 2 stycken 729-sedlar).

Fortsätter vi nu växla mynt, så får vi då

 

 

 

Skriver vi då det som en summa av alla mynttyper så får vi  .

Läser vi nu av antalet mynt av varje sort får vi  . Alltså gäller  


Decimaltal i andra baserRedigera

Hittills har vi bara tittat på hur heltal blir i andra baser. Nu skall vi behandla även icke-heltal. Det fungerar på precis samma sätt som när vi hade 10-öresmynt och 1-öresmynt, (som motsvarar  -kronorsmynt och  -kronorsmynt).

I dessa fall är det inte ovanligt att man får en oändlig decimalutveckling, vilket vi skall se i följande exempel:

Exempel 1: Decimaltal till basen 3Redigera

Skriv talet 1,510 i basen 3.

De valörer vi skall växla till den här nu är  .

Vi kan då säga att vi har två högar, en med mynt i bas 10, och en med mynt i bas 3. Genom att successivt växla från den ena högen till den andra genom att flytta största möjliga valör så får vi följande:

Antal i bas 10 Antal i bas 3
   
   
   
   
   
   

Fortsätter vi oändligt länge, så ser vi att 1,510 = 1,11111111...3. Talet 1,5 har alltså oändlig decimalutveckling i bas 3.

Exempel 2: Decimaltal till basen 4Redigera

Skriv talet   i basen 4.

Vi gör på samma sätt som i förra exemplet:

Antal i bas 10 Antal i bas 4
   
   
   

Här tog det slut mycket snabbare och vi konstaterar att  

Räkneoperationer i andra baserRedigera

Man kan utföra de vanliga räknesätten i andra positionssystem precis som i basen 10.

Exempel 1: Att addera två tal i en annan basRedigera

Utför additionen  .

Vi adderar siffrorna var för sig precis som med vanlig addition, med undantaget att  .

Värde          
 
Minne 1 1 1    
Tal 1   1 2 1, 2
Tal 2   1 0 2, 0

Summa 1 0 0 0, 2

Svaret blir alltså  .

Exempel 2: Subtrahera två tal i en annan basRedigera

Beräkna  

Här ställer vi upp en tabell som med vanlig subtraktion, och som vanligt så får man "låna" från nästa siffra om man måste dra ett större tal från ett mindre.

(Att dra 11 enkronor från 1 enkrona och 3 stycken 14-kronor löses ju genom att man växlar en 14-krona till enkronor, och på liknande sätt för större valörer givetvis.)

Värde        
 
Minne   14    
Tal 1   0 12 5
Tal 2 1 9 1 4

Differens 1 5 11 1

Så svaret blir  .

Exempel 3: Multiplicera två tal i en annan basRedigera

Utför multiplikationen talen  

Vi ställer upp för multiplikation:

Värde                
 
        1 0 2 1
          1 2 2

          2 1 1 2
        2 1 1 2  
    + 1 0 2 1    

Nu måste vi ju utföra additionen så det gör vi extra tydligt här med minnessiffror. Kom ihåg att  .

 
Minne     1 2 1 1    
        2 1 1 2
      2 1 1 2 0
  + 1 0 2 1 0 0

Summa     2 1 0 1 0 2

Alltså gäller det att  

KällorRedigera

  1. ^ Kenneth H. Rosen (2011) (på engelska). Elementary Number Theory and Its Applications (6). sid. 45. ISBN 0321717759 
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.