Polisnämnd var fram till slutet av 2014 en myndighetsfunktion under en svensk polisstyrelse, som har ett mer lokalt ansvar än styrelsen.

Varje polismyndighet skall enligt 5 § polislagen (1984:387) för sin ledning ha en polisstyrelse. Polisstyrelsen får enligt 5 a § polislagen (1984:387) inrätta en eller flera polisnämnder som under styrelsen skall leda polismyndigheten inom den eller de delar av polisdistriktet som styrelsen bestämmer. Av samma bestämmelse följer att polisstyrelsen utser ledamöter och suppleanter i polisnämnden. Ledamöterna i polisnämnden, utom polismännen som ingår i nämnden, utser bland sig en ordförande och en vice ordförande. Polisnämnden fastställer varje år budget och verksamhetsplan. Verksamhetsplanen fastställer mål och verksamhetsinriktning för polisverksamheten i respektive polisområde. Sveriges största polisnämnd var City Polisnämnd som omfattar Stockholms innerstad och Lidingö.

Polisnämnderna ersattes från och med 2015 av regionpolisråd.