Polisstyrelsen i Finland är ett organ inom den finska polisen som verkar på nationell nivå. Den svenska Rikspolisstyrelsen och dess efterträdare sedan 2015, Nationella operativa avdelningen, har motsvarande uppgifter i Sverige. Den finska Polisstyrelsens uppgift är att planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner. Polisstyrelsen verkar förutom i Helsingfors även vid de statliga regionförvaltningsverken i Åbo, S:t Michel och Uleåborg.

Polisstyrelsen var även - före 2015 - ett statligt organ i Sverige som beslutade i viktiga frågor av övergripande karaktär vid de dåvarande polismyndigheterna i respektive län i Sverige. Polisstyrelser avskaffades i och med att polisen blev en sammanhållen myndighet år 2015. Polisstyrelsernas uppgifter sköttes innan 1998 av länsstyrelsen.

Polisstyrelser bevakade särskilt att polisarbetet bedrevs i överensstämmelse med riksdagens och regeringens riktlinjer. Det innebar att säkerställa att polisarbetet bedrevs rättssäkert och effektivt. Polisstyrelsens uppgifter reglerades i polislagen och polisförordningen. Ledamöterna i respektive polisstyrelse utsågs av regeringen bland länets förtroendevalda inom kommun och landsting. Länspolismästaren var en självskriven ledamot. Under polisstyrelsen fanns polisnämnder, vilka också avskaffats år 2015. Polisnämnder uppföljde polisens verksamhet inom lokala polismästardistrikt.