Officersfullmakt innebar i Sverige att en officer anställdes på fullmakt, vilket betydde att termen officersfullmakt var en beteckning på anställningsförhållandet. I praktiken innebar det att officeren innehade en anställningsform som gjorde att han inte kunde avskedas. De sista officersfullmakterna delades ut 1982 i samband med att den nya befälsordningen, NBO, infördes. I anglosaxiska länder, där uttrycket commissioned officers används, innebär detta snarast en beskrivning av den offentligrättsliga höghetsakt varigenom en officer får rätt att använda dödligt våld för att utföra sina tjänsteåliggaden.

Officersfullmakt från 1962