Ett stort fält med vinrankor är ett exempel på monokultur.

Monokultur, av mono som är det grekiska räkneordet för ett och kultur som betyder odling (av latinets cultura), avser ursprungligen ett system för odling av jordbruksgrödor där man bara odlar ett växtslag åt gången, exempelvis vete, korn, kaffe, bomull, majs, osv[1].

Begreppet används även inom skogsbruk och avser då trädslagsrena bestånd som är anlagda genom plantering eller sådd. Exempel på äkta monokulturer i skogsbruk är granplanteringar på nedlagd jordbruksmark och så kallad energiskog. I debatten om skogsbrukets metoder används ofta begreppet (felaktigt) för att beskriva ensartade bestånd av tall, gran eller contortatall, oavsett om dessa är trädslagsrena eller ej, anlagda genom kultur (plantering eller sådd) eller naturligt föryngrade, för att poängtera att den skötta skogen skiljer sig från urskogar vad avser trädslagsblandning samt ålders- och storleksvariation mellan träden[2].

Begreppet har fått en utvidgad betydelse inom sociologin, där det syftar på en stat eller ett område där det endast bor en kulturgrupp, till exempel i ett getto.

KällorRedigera

  1. ^ Monokultur, Nationalencyklopedin (läst 2013-03-18)
  2. ^ Skogsencyklopedin. Sveriges Skogsvårdsförbund. 2000. ISBN 91-7646-041-X