Kondenskraftverk är en typ av värmekraftverk som enbart producerar elektricitet och inte tar vara på spillvärme. Kärnkraftverk är med få undantag av denna typ.

Vatten hettas upp med till exempel kol, olja eller uran och ångan som bildas driver en kondenseringsturbin. Genom att snabbt kyla av ångan i en kondensor bildas en stor tryckskillnad som optimerar elproduktionen. Kondensorn kyls i sin tur av havsvatten eller med kyltorn och återcirkuleras till ångpannan.[1] Produktionen kan sägas vara energiineffektiv, då spillvärmen kyls bort i stället för att till exempel användas till att producera fjärrvärme, som i ett kraftvärmeverk. Sådan kombinerad produktion med mottrycksturbin innebär visserligen en något lägre elproduktion, men fördubblar samtidigt utnyttjandegraden av bränslets energiinnehåll om avsättning finns för värmen.

MiljöpåverkanRedigera

Ett effektivare utnyttjande av ett bränsle leder generellt till lägre skadliga utsläpp till luft, vatten och jord. El är en mycket högvärdig och praktisk energibärare. Spillvärmets värde, exergin, beror på dess kvalitet som sjunker snabbt med temperaturen. Spillvärmen är inte lika transportabel som elen och kräver närbelägna stora värme- eller kylaförbrukare med utbyggda lokala nät.

Förutsättningar i SverigeRedigera

Förutsättningarna för kärn- respektive fossila bränslen har ändrats etappvis sedan Närförläggningsutredningens tid och nu (2000-tal) är det de klimatpåverkande gaserna som ligger i vågskålen för Kommissionen för att bryta oljeberoendet i Sverige till år 2020 och De 16 nationella miljömålen.

Se ävenRedigera

KällorRedigera