Elproduktion är en process där energi från primära energikällor omvandlas till elektricitet.

Kraftverket vid Hooverdammen har 2.07 GW kapacitet.
Vindkraftverk nära Röks kyrka.

Den vanligaste metoden för att producera el är genom generatorer i kraftverk. Elektricitet kan även framställas med hjälp av solceller eller på elektrokemisk väg. Det vanligaste sättet att framställa el på elektrokemisk väg är att konstruera ett batteri. Ett annat sätt är bränsleceller. Batterier är på många sätt snarare en lagringsform än en produktionsform eftersom det åtgår energi till att ge batteriet dess laddning eller för att framställa de kemikalier med vars hjälp el kan produceras.

Kraftslag för elproduktion redigera

De viktigaste kraftslagen för elproduktion är:[1][2]

Kraftslagen har olika egenskaper:

 • Planerbar kraft är inte beroende av externa faktorer som väder. Värmekraft, vattenkraft och kärnkraft är planerbara.
 • Reglerbar kraft kan snabbt öka eller minska produktionen för att hantera ändringar i konsumtionen eller annan elproduktion. I Sverige är det framför allt vattenkraft som används som reglerkraft.
 • Frekvensstabiliserande kraft bidrar till att hålla frekvensen i elnätet stabilt på 50 Hz. Kraftslag med stor svängmassa, som kärnkraft, vattenkraft och värmekraft är frekvensstabiliserande.
 • Förnybar kraft är baserad på källor som förnyas i snabb takt. Vattenkraft, vindkraft, solkraft och värmekraft baserad på biobränsle är alla förnybara.
 • Fossilfri kraft är sådan som inte innebär förbränning av fossila bränslen. Förutom de förnybara källorna räknas även kärnkraft hit.

Kostnader för elproduktion redigera

Kostnader för olika kraftslag brukar beräknas som levelized cost of energy (LCOE), som inkluderar kostnader för uppförande, drift och avveckling fördelat på den förväntade produktionen under kraftverkets livstid. Den uppskattade kostnaden beror till stor del på vilka antaganden som görs om till exempel kalkylräntan.

Tabellen nedan visar uppskattad kostnad för etablering av ny elproduktion i Sverige.[3]

Kraftslag Produktionskostnad
(LCOE), öre/kWh
Solkraft (villasystem) 53 – 107
Solkraft (solcellsparker) 29 – 52
Vindkraft (landbaserad) 24 – 26
Vindkraft (havsbaserad) 51 – 55
Kraftvärme (skogsflis) 51 – 59
Kraftvärme (avfall) 47 – 50
Vattenkraft 36 – 95
Kärnkraft 49 – 64

LCOE tar inte hänsyn till kostnader för balansering och andra stödtjänster[4] som krävs för det totala energisystemet. Väderberoende kraft medför större sådana systemkostnader än planerbar och reglerbar kraft.

Lönsamheten i en investering beror också på värdet av den producerade elen. Som ett exempel kan reglerbar kraft, som vattenkraft, fokusera sin produktion till tider då efterfrågan och priserna är höga medan vindkraftverk producerar mest när det blåser mycket och priserna är låga.

Elproduktion i Sverige redigera

Sveriges totala elproduktion 2022 var 162 terawattimmar (TWh). De dominerande kraftslagen är vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Den svenska produktionen är till mer än 60 % förnybar och över 98 % fossilfri.

Elproduktion i Sverige 2022[5]
Produktion Energi
(GWh)
Andel av
total (%)
Maxeffekt
(MW)
Genomsnittlig
effekt (MW)
Installerad effekt
2022-01-01 (MW)[6]
Utnyttjandegrad
(%)
Vattenkraft 69 584 43% 12 393 7 943 16 300 49%
Kärnkraft 50 061 31% 6 944 5 715 6 900 83%
Vindkraft 33 058 20% 10 763 3 774 12 100 31%
Värmekraft 7 837 5% 1 959 895 6 800 13%
Solel 1 103 1% 1 060 126 1 600 8%
Ospecificerat 187 0% 134 21
Totalt 161 829 100% 25 949 18 474 43 700 42%

Den totala produktionen är underskattad eftersom industrins egen elproduktion inte syns i statistiken.

Den installerade effekten är avrundad i tabellen ovan. Den har ökat kraftigt för vindkraft från ca 1 000 MW 2008. För kärnkraft har den installerade effekten gått ner från drygt 9 700 MW 2015.[7]

Import och export redigera

Sverige både importerar och exporterar el. Totalt sett över året är Sverige en stor nettoexportör av energi. Den största delen av exporten går till Finland och Danmark.

Energiutbyte med utlandet 2022[5]
Land Import (GWh) Export (GWh)
  Danmark 974 8 601
  Finland 68 15 294
  Norge 4 896 3 539
  Polen 110 3 899
  Tyskland 92 3 213
  Litauen 39 4 856
Totalt 6 180 39 402

Vid topplasttimmen vintern 2021–2022 (7 december 2021) nettoimporterade Sverige 1 600 MW.[6]

Variationer i elproduktionen redigera

Elproduktionen varierar under året mellan som minst ca 15 GW på sommaren och som mest ca 25 GW på vintern. Den högsta effekten under 2022 var 25,9 GW klockan 15 den 20 januari.

Grafen nedan visar produktionen för varje dag under 2022.[5]

Diagrammet är tillfälligt inaktiverat. Grafer inaktiverades den 18 april 2023 på grund av programvaruproblem.

Produktionen varierar också med tiden på dygnet med en topp på morgonen och en topp på kvällen.

Effektuttaget från kärnkraften är relativt konstant (när det inte är underhåll på reaktorerna). Vindkraften varierar med vädret. Under 2022 var den lägsta effekten 0,1 GW och den högsta 10,8 GW. Vattenkraften används som reglerkraft för att hantera variationerna i vindkraften och förbrukningen.

Elområden redigera

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden. Elområde 1 och 2 i norr nettoexporterar till andra områden eller länder medan elområde 3 och 4 i söder nettoimporterar. Tabellen nedan visar produktion och konsumtion i GWh i de olika elområdena under januari 2023.[8]

Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Produktion inom elområdet 2 839 4 789 7 193 1 164
Vattenkraft 2 035 2 888 943 206
Vindkraft 715 1 644 1 019 619
Solkraft 18 12
Kärnkraft 4 317
Värmekraft 89 257 896 327
Användning inom elområdet 1 083 1 781 8 316 2 220
Mineralutvinning och tillverkning 301 491 2 501 710
El-, gas-, värme- och vattenverk 17 51 315 68
Järn- och spårvägar, busstrafik 23 26 194 29
Bostäder, service m.m. 652 941 4 813 1 275
Förluster 90 272 493 138
Överföring till eller från annat elområde eller land 1 756 3 008 ‑1 123 -1 056

Elproduktion i världen redigera

På global nivå är kol och naturgas de största energikällorna för elproduktion. Över 60% är baserat på fossila bränslen.

Elproduktion per land och källa 2021, terawattimmar[9]
Olja Naturgas Kol Kärnkraft Vattenkraft Förnybart Övrigt Totalt
  Kanada 2,9 75,9 38,7 92,0 380,8 50,0 0,7 641,0
  Mexiko 32,8 203,3 13,6 11,9 34,7 39,7 336,0
  USA 20,2 1 693,8 978,5 819,1 257,7 624,5 12,7 4 406,4
Totalt Nordamerika 55,9 1 973,0 1030,7 923,0 673,3 714,1 13,5 5 383,5
  Argentina 7,9 93,3 2,9 10,8 19,6 17,2 0,6 152,5
  Brasilien 21,9 86,9 24,1 14,7 362,8 144,0 654,4
Övriga Syd- och Centralamerika 66,1 100,9 45,3 277,7 68,1 0,0 558,0
Totalt Syd- och Centralamerika 95,9 281,1 72,3 25,5 660,1 229,3 0,6 1 364,8
  Tyskland 4,8 89,0 162,6 69,0 19,1 217,6 22,4 584,5
  Italien 8,3 146,4 14,5 43,1 71,4 3,5 287,2
  Nederländerna 1,4 56,3 17,8 3,8 0,1 40,1 2,1 121,6
  Polen 1,5 15,5 131,7 2,3 27,8 1,3 180,0
  Spanien 10,3 69,2 6,1 56,5 29,6 95,8 4,7 272,1
  Turkiet 0,3 110,4 104,2 55,7 62,7 333,3
  Ukraina 0,8 10,3 36,8 86,2 10,4 11,0 155,5
  Storbritannien 1,5 124,2 6,5 45,9 5,0 116,9 9,9 309,9
Övriga Europa 19,1 178,1 151,9 621,4 484,4 303,2 30,3 1 788,3
Totalt Europa 47,9 799,3 632,0 882,8 649,7 946,5 74,2 4 032,5
  Kazakstan 0,1 32,9 69,3 9,1 3,0 114,4
  Ryssland 8,5 496,8 204,7 222,4 214,5 5,4 4,7 1 157,1
Övriga OSS 3,4 156,6 4,3 7,8 42,7 1,2 0,6 216,5
Totalt OSS 11,9 686,4 278,3 230,2 266,3 9,6 5,3 1 488,0
  Iran 48,7 288,3 0,7 3,5 14,9 1,8 357,8
  Saudiarabien 139,9 215,9 0,8 356,6
  Förenade arabemiraten 0,0 123,7 10,5 5,2 139,4
Övriga Mellanöstern 117,6 301,8 17,0 4,6 10,7 451,7
Totalt Mellanöstern 306,1 929,7 17,7 14,1 19,5 18,5 1 305,6
  Egypten 26,9 157,6 14,6 10,5 209,7
  Sydafrika 1,6 209,6 10,4 1,4 16,5 4,8 244,3
Övriga Afrika 47,7 197,9 37,8 137,4 22,0 0,7 443,5
Totalt Afrika 76,2 355,6 247,4 10,4 153,4 49,0 5,5 897,5
  Australien 4,7 47,6 137,4 16,0 61,3 0,4 267,5
  Kina 12,2 272,6 5 339,1 407,5 1 300,0 1 152,5 50,2 8 534,3
  Indien 2,3 64,2 1 271,1 43,9 160,3 171,9 1,1 1 714,8
  Indonesien 6,6 56,3 190,0 24,7 31,5 0,3 309,4
  Japan 31,3 326,1 301,9 61,2 77,6 130,3 91,3 1 019,7
  Malaysia 1,1 63,3 77,3 32,4 3,1 177,2
  Sydkorea 7,0 176,4 211,7 158,0 3,1 40,2 4,1 600,4
  Taiwan 5,3 108,3 128,9 27,8 3,5 12,1 5,0 290,9
  Thailand 0,7 113,1 36,1 4,5 21,9 0,0 176,3
  Vietnam 0,2 26,2 114,1 75,9 28,3 244,8
Övriga Asien-Stillahavsregionen 54,7 239,3 158,1 15,9 153,7 36,9 0,7 659,1
Totalt Asien-Stillahavsregionen 126,3 1 493,4 7 965,6 714,3 1 851,6 1 690,1 153,1 13 994,4
Totalt i världen 720,3 6 518,5 10 244,0 2 800,3 4 273,8 3 657,2 252,2 28 466,3

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ ”Elproduktion”. Energiföretagen. https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/. Läst 22 mars 2023. 
 2. ^ ”Elproduktion - Tekniker för produktion av el”. IVA. Arkiverad från originalet den 20 januari 2022. https://web.archive.org/web/20220120234316/https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-el/vagval-el-elproduktion.pdf. Läst 22 mars 2023. 
 3. ^ ”El från nya anläggningar”. Energiforsk. https://energiforsk.se/media/30970/el-fra-n-nya-anla-ggningar-energiforskrapport-2021-714.pdf. Läst 22 mars 2023. 
 4. ^ ”Stödtjänster och avhjälpande åtgärder”. www.svk.se. https://www.svk.se/om-kraftsystemet/om-systemansvaret/verktyg-for-systemdrift/stodtjanster-och-avhjalpande-atgarder/. Läst 22 mars 2023. 
 5. ^ [a b c] ”Elstatistik”. www.svk.se. https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kraftsystemdata/elstatistik/. Läst 22 mars 2023. 
 6. ^ [a b] ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2022”. Svenska kraftnät. https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2022/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2022.pdf. Läst 22 mars 2023. 
 7. ^ ”Elstatistiken från 2020 visar stor uppgång för installerad vindkraft - Energiföretagen Sverige”. Energiföretagen. https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2021/april/elstatistiken-fran-2020-visar-stor-uppgang-for-installerad-vindkraft/. Läst 22 mars 2023. 
 8. ^ ”Elförsörjning per elområde månadsvis”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/manatlig-elstatistik-och-byten-av-elleverantor/pong/tabell-och-diagram/elproduktion-och-elanvandning-per-elomrade-manadsvis/. Läst 22 mars 2023. 
 9. ^ ”bp Statistical Review of World Energy 2022”. bp. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf. Läst 22 mars 2023. 

Externa länkar redigera