Generaltullarrendesocieteten är namn på tre svenska bolag i privat eller delstatlig ägo, vilka under tre perioder under 1700- och 1800-talen ombesörjde indrivandet av landets alla tullar.

Historia redigera

Under 1620-talet hade tidvis tullindrivande utackorderats. I början av 1700-talet skedde en mer systematisk privatisering. Alla rikets sjö- och landtullar, med undantag för dem i Svenska Pommern, förpantades i ett generaltullarrende. Avsikten var att engagera allmänheten, och speciellt borgarskapet, i genomförandet av tullförfattningarna för att minska lurendrejeri och öka tullinkomsterna. Borgerskapet fick företräde för att teckna lotter i de bolag som bildades för att sköta arrendet.

Den första, helt privatägda, Generaltullarrendesocieteten arrenderade enligt kontrakt med kronan Sveriges tullar 1727-65. Administrationen bestod av ett generaltullkontor för landtullarna och ett för sjötullarna.

Den andra, delstatliga, Generaltullarrendesocieteten drev sin verksamhet 1777-82, och det tredje, också delstatliga, bolaget arrenderade tullarna 1803-13.

Efter 1813 har tullindrivning varit en kontinuerlig statlig verksamhet, sedan 1824 bedriven av Generaltullstyrelsen, senare benämnt Tullverket.

Urval av personer som varit engagerade i Generaltullarrendesocieteten redigera

Se även redigera

Källor redigera

Litteratur redigera

  • 1803-01-22 Kongl. majt:s : Kungörelse till samtelige Sjö-Tulls-Kamrarne, angående iakttagande af 15 § i Underrättelserne wid Sjö-Tulls-Taxan för inkommande Waror af den 17 April 1799 , Generaltullarrendesocieteten, Kongl. tryckeriet, Stockholm 1803