Tullverket

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Tullverket, ofta kallad Tullen, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Tullverket ska förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken.

Tullverket
Tullverket vapen.svg
Tullverkets heraldiska vapen
UnderordnadSveriges regering
DepartementFinansdepartementet
Ansvarigt statsrådFinansministern
OrganisationstypTullmyndighet Statlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-0969
SyfteFörhindra de illegala, förenkla det legala
Inrättad1636
MyndighetschefCharlotte Svensson, generaltulldirektör (2018)
Antal anställda~ 2 000 (2020)
InstruktionSFS 2007:782
Webbplatswww.tullverket.se

Tullverket är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en generaltulldirektör. Generaltulldirektören ansvarar inför regeringen för Tullverkets verksamhet. Generaltulldirektör utses av regeringen.

HistorikRedigera

Tull har tagits upp i Sverige åtminstone sedan 1100-talet. Med Axel Oxenstiernas reformer fick tullen en fastare form och 1636 fick Tullverket genom Mårten Augustinsson sin första chef. De viktigaste tullarna var Stora sjötullen för utrikeshandeln och Lilla tullen som togs ut för att föra in varor i städerna, vilka hade monopol på handel. Kustbevakningen tillhörde Tullverket under flera hundra år, men är en egen myndighet sedan 1988.

VerksamhetRedigera

Tullverket ansvarar för Sveriges gränsskydd. Tullverket bevakar Sveriges gränser så att inte varor som bland annat narkotika, vapen, alkohol, tobak, växt- och djurarter med mera olagligt förs in eller ut ur landet. Bekämpning av narkotikasmuggling, vapensmuggling, storskalig alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk och organiserad brottslighet är områden som prioriteras.

Tulltjänstemän har rätt att stoppa personer och bilar vid gränspassage och vid dess närområde samt på samtliga svenska vägar för tullkontroll, punktskattekontroll eller rattfyllerikontroll. Till skillnad från många andra EU-länder har tullen även rätt att göra kontroll vid EU-gräns. Det finns en viss skillnad i lagstödet mellan kontroller från EU-land och icke EU-land. Sedan 2008 får tulltjänstemän även utföra utandningsprov på förare för att kontrollera rattonykterhet.

Geografisk spridningRedigera

Tullverkets tre huvudorter är Stockholm, Göteborg och Malmö. Tullverkets huvudkontor ligger på Tegeluddsvägen 21 i Stockholm.

OrganisationRedigera

Tullverkets kärnverksamhet är indelad i två processer, brottsbekämpning och effektiv handel. Till stöd för verksamheten finns ett antal staber och avdelningar, till exempel verksledningsstaben, IT-avdelningen, rättsavdelningen, administrationsavdelningen, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen och internrevision.

BrottsbekämpningRedigera

Processen brottsbekämpning ansvarar för att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel följs samt att i samband med detta förebygga, upptäcka, hindra, utreda och beivra tullrelaterad brottslighet. Processen ansvarar även för att utföra kontroller enligt punktskattelagen och enligt lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleri.

Brottsbekämpningen består av fyra kompetenscentren, varje kompetenscenter inom avdelningen Brottsbekämpning har inom sitt geografiska område ansvar för gränsskyddsverksamhet, tullkriminalverksamhet och samverkan med andra myndigheter.

Kompetenscentren
Kompetenscenter Huvudort Län
KC Gränsskydd Göteborg Göteborg Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Jönköpings och Värmlands län
KC Gränsskydd Nord Umeå Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län
KC Gränsskydd Malmö Malmö Skånes, Kronobergs, Blekinges och Kalmars län
KC Gränsskydd Stockholm Stockholm Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebros, Östergötlands, Södermanlands, Gotlands län

Gränsskyddsgruppen Gränsskyddsgrupper är den delen av Tullverket som genomför gränskontroll och finns utplacerade över hela landet. Tulltjänstemän som jobbar i yttre tjänst har bland annat befogenhet att visitera, gripa, beslagta, genomföra husrannsakan eller omhänderta föremål, fordon och personer om det gäller brott mot Smugglingslagen, Tullagen eller den så kallade Inre gränslagen. De får även utföra alkoholutandningsprov och utreda rattfylleri samt drograttfylleri. De bär vanligtvis expanderbar batong, oc-spray, multiverktyg, ficklampa, handskar, kommunikationsradio (Rakel), handfängsel samt skyddsväst. Gränsskyddsgrupperna har bland annat fiberoptik, röntgenutrustning och narkotikasökhundar som hjälpmedel. Gränsskyddsgrupperna arbetar mest uniformerade men ibland också civilklädda.

Tullkriminalen Tullkriminalen genomför brottsutredningar inom Tullverkets område. Till tullkriminalen hör bland annat brottsutredare, analytiker och spanare. Spanarna är beväpnade.

Underrättelsesektionen Tullverkets brottsbekämpning har en underrättelsesektion som bland annat behandlar tips som inkommer via Narkotikatipset 90114, dit kan man ringa om man vill tipsa om smuggling. Det kan gälla både narkotika och andra varor, till exempel alkohol eller cigaretter.


Effektiv handelRedigera

Processen effektiv handel ansvarar för att fastställa och ta ut tullar, moms och andra skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas och för att kontrollen av bestämmelser om in- och utförselrestriktioner följs i det deklarationspliktiga, legala varuflödet.

Tullklareringsexpeditioner Tullklareringsexpeditioner finns på flera platser i landet och där utförs bland annat tullklarering.

Källa: [1]

TulltjänstemanrollenRedigera

TjänstegraderRedigera

Huvudartikel: Tullens grader i Sverige

Generaltulldirektören Överdirektören Avdelningschefer

vid Huvudkontoret

Nationella chefer,

Chef vid Tullskolan

Chef vid

Gränsskyddsavdelningen

och Tullkriminalavdelning

Biträdande chef vid

Gränsskyddsavdelningen

och Tullkriminalavdelning

Vakthavande befäl
Gruppchef
Ställföreträdande
Gruppchef
Tullinspektör, mer

än 5 års anställning

Tullinspektör
'
'Tullaspirant under

utbildning

 • Generaltulldirektören
 • Överdirektören, avdelningschef för BB (brottsbekämpning) och EH (effektiv handel), chef verksledningsstaben
 • Biträdande avdelningschefer för BB och EH, chef vid kompetenscenter, chef vid nationella enheten
 • Nationella chefer inom kärnverksamhet, säkerhetschef, beredskapschef, chef vid tullskolan, funktionsansvarig, biträdande kompetenscenterchef, chef vid operativ ledning
 • Chef vid gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning
 • Biträdande chef vid gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef, tullspecialist, sakkunnig
 • Vakthavande befäl, hundsamordnare vid kompetenscenter
 • Gruppchef, projektledare
 • Ställföreträdande gruppchef
 • Tullinspektör, mer än 5 års anställning
 • Tullinspektör, mindre än 5 års anställning
 • Tullaspirant under utbildning vid Tullverket

För anställning som tullinspektör krävs avklarad grundutbildning på tullskolan och avklarad praktikdel (aspirant).

Användande av våld eller tvångRedigera

Tulltjänstemän får enligt Tullagen 4 kap. 2§ använda sig av våld eller tvång för att kontrollera om resenärer resande från tredjeland har fullgjort sin anmälningsskyldighet av varor som omfattas av förbud eller restriktioner

Tulltjänstemän får enligt Polislagen 29§ använda sig av våld eller tvång för att genomföra en tjänsteåtgärd som nämns i Polislagen 10§ för att kontrollera om resenärer resande från annat EU-land har fullgjort sin anmälningsskyldighet av varor som omfattas av förbud eller restriktioner.

Våld mot person får endast användas om tulltjänstemannen möts av motstånd och det med hänsyn till ändamålet med åtgärden är försvarligt. [2]

RattfyllerikontrollRedigera

Sedan 1 juli 2008 har tulltjänstemän befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott efter beslut av riksdagen. Tullen utför utandningsprov vid varje tullkontroll av motordrivet fordon med förare när erforderlig teknisk utrustning finns på plats. Tullen använder sig av Dräger Alkoholmätare vid sina kontroller. Tullens befogenheter finns i Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott [3]

StatistikRedigera

Utandningsprov Förundersökningar varav rattfylleri varav grovt rattfylleri varav drograttfylleri
2018 55 108 425 327 25 73
2017 59 310 440 347 27 66
2016 55 770 338 285 22 31
2015 59 961 330 269 25 36
2014 59 323 324 266 32 26
2013 47 290 303 254 23 26

PunktskattekontrollRedigera

Tullverket har befogenhet att kontrollera fordon på väg, i postförsändelser och på lager för att leta efter punktskattepliktiga varor. Detta för att kontrollera att transporter med sådana varor sker enligt gällande regler. Förare av ett fordon är skyldig att stanna på en tulltjänstemans anmaning. De punktskattepliktiga varor som omfattas av denna kontroll är alkohol, tobak och energiprodukter.

Om en punktskattepliktig vara skulle påträffas och transporten inte sker enligt gällande regler har tulltjänstemannen rätt att omhänderta varorna för skatteutredning. [4]

Tullens befogenheter vid punktskattekontroll finns i svensk författningssamling lag 1998:506[5]

TullskolanRedigera

Tullverket rekryterar och utbildar personal till brottsbekämpningen eller effektiv handel efter behov. Efter lyckad rekrytering anställs man hos Tullverket som tullaspirant och skickas till tullskolan för grundutbildning. Tullaspiranter får till skillnad från polisstudenter betalt under hela utbildningen.

BrottsbekämpningRedigera

KravRedigera

Källa: [6]

 • Gymnasieexamen med lägst betyget Godkänd/3/E i - Matematik A eller Matematik 1a, 1b, 1c - Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b - Svenska B eller Svenska 3 - Engelska A eller Engelska 5
 • Minst två års arbetslivserfarenhet
 • God fysik och god hälsa
 • Normalt färgseende
 • Simkunnig, 200 meter bröstsim
 • God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
 • Giltigt svenskt B-körkort, inte automatväxel.

RekryteringsprocessRedigera

Källa: [7]

 1. Tullverket utannonserar tjänster på sin webbplats.
 2. Tullverket går igenom alla ansökningar och gör ett urval där de som bäst stämmer överens med tullverkets kravprofil erbjuds att göra onlinetester.
 3. Efter onlinetester görs ett nytt urval. Bedömningen om vilka som går vidare görs utifrån en sammanvägning av både resultatet på onlinetesterna och övriga meriter i CV. De som går vidare kallas till intervju.
 4. Intyg om godkänt färgseende, referenser, simintyg, betyg och bevis om körkortsbehörighet krävs in av tullverket.
 5. Efter godkänd intervju bokas de som går vidare in för prövning hos Rekryteringsmyndigheten. Hos rekryteringsmyndigheten får de som gått vidare göra inskrivningstest, fysiska tester (ergometercykel och styrketest), hälsokontroll och psykolog intervju.
 6. Efter prövning hos Rekryteringsmyndigheten beslutar Tullverket vilka som erbjuds anställning som tullaspirant. Innan anställning kontaktas referenser.
 7. Innan anställning så gör Tullverket en säkerhetsprövning och drogtest.

GrundutbildningRedigera

Källa: [8]

Grundutbildningen till brottsbekämpningen som är uppdelad i en teori- och praktikdel(aspirant) är cirka 14 månader. Utbildningen avslutas med 6 månader aspirant.

Grundutbildningen till brottsbekämpningen består till en viss del av följande ämnen:

Effektiv handelRedigera

KravRedigera

Källa: [9]

 • Krav på olika tjänster framgår oftast i aktuella jobbannonser, det kan vara krav på KY/YH-utbildning, alternativt högre studier om minst 60 p/90 högskolepoäng med inriktning inom till exempel spedition, logistik, ekonomi eller juridik. Ibland krävs en akademisk examen inom till exempel juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap om minst 120 högskolepoäng.
 • Giltigt svenskt b-körkort, inte automatväxel.
 • god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, i tal och skrift

GrundutbildningRedigera

Källa: [10]

Grundutbildningen inom effektiv handel är cirka 4-5 månader. Grundutbildningen består av följande ämnen:

Fordon och utrustningRedigera

FordonRedigera

Huvudartikel: Utryckningsfordon

 
Tullens tjänstefordon, Volvo V90 Cross Country

Svenska tullen använder många olika typer av fordon, bland annat:

Tullverkets utryckningsfordon är utrustade med larmanordning, dvs blåljus och sirener.

SpecialfordonRedigera

UtrustningRedigera

Samtliga tulltjänsteman har ett utrustningsbälte runt midjan. På bältet bär tulltjänsteman sin expanderbar batong, handfängsel, kommunikationsradio (RAKEL), mobiltelefon, pepparspray, visitationsnål, multiverktyg, kil, nycklar och handskar.

Utöver det har tulltjänsteman en insatsväska där man har tilläggsutrustning som bland annat skyddsmask 90, spotthuva.

SökhundarRedigera

Se även: Narkotikahund

1967 började Tullverket med att använda sökhundar för att hitta narkotika, på senare år kan sökhundarna också användas till att leta efter narkotika, vapen och ammunition. Tullverket var en av de första myndigheterna i Sverige att börja använda narkotikasökhundar i sin verksamhet. Tullverket har strax utanför Stockholm sin egen hundskola där de utbildar både sina sökhundar och hundförare. En sökhund och en hundförare utgör tillsammans ett hundekipage. Hundekipagen tränas och utbildas speciellt för Tullverkets behov, det tar cirka 5 månader för tullen att utbilda en sökhund. När tullen har färdigutbildat ett hundekipage ska det certifieras, blir inte hundekipaget godkänd vid certifieringen får den genomgå extra utbildningsinsatser. Skulle inte hundekipaget bli godkänd efter extra utbildningsinsatser tas hunden ut ur tjänst permanent. Varje år gör hundekipaget ett så kallat tjänstbarhetsprov som de måste bli godkända på för att få fortsätta jobba. Tullverket har idag ett 50-tal sökhundar.

HundförareRedigera

Tulltjänstemän som är färdigutbildade kan bli hundförare. Hundföraren lever med sin hund även på fritiden och är därför fodervärd och ansvarig för hunden dygnet runt. När hunden pensioneras erbjuds föraren att få hunden som gåva.

[12]

BeslagsstatistikRedigera

Varje år redovisar Tullverket statistik över olika beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopningsmedel och skjutvapen.

NarkotikaRedigera

Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Cannabis/Marijuana 356,25 kg 1 207 242,04 kg 1 040
Cannabisharts 758,96 kg 915 684,31 kg 815
Amfetamin 333,92 kg 417 197,14 kg 283
Metamfetamin 0,56 kg 39 1,09 kg 37
Kokain 43 kg 225 487,8 kg 257
Kat, färsk 584,76 kg 65 307,04 kg 36
Kat, torkad 4 574,54 kg 623 1 689,58 kg 272
Ecstasy (tabletter) 61 260 st 182 34 798 st 196
Ecstasy (pulver) 27,54 kg 132 11,04 kg 121
LSD 11 811 st 131 2 293 st 121
Heroin 59,52 kg 100 70,99 kg 97
Opium 33,78 kg 7 5,71 kg 11
Fentanyl (kg) 0,005 kg 7 0,1 kg 2
Fentanyl (st) 10 st 2 121 st 3
Fentanyl (liter) 0,4 l 2 0 l 0
Tramadol (kg) 0,00003 kg 1 0,004 2
Tramadol (tabletter

och kapslar)

973 230 st 510 495 715 st 543
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(flytande)

89,87 l 410 66,02 l 197
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(pulver)

279,81 kg 593 129,51 kg 340
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(tabletter och kapslar)

1 830 225 st 1 837 669 125 st 1 190

kg = kilogram

st = stycken

l = liter

DopningsmedelRedigera

Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Dopningsmedel (flytande) 25,75 l 269 37,83 l 241
Dopningsmedel (pulver) 58,28 kg 127 54,29 kg 127
Dopningsmedel (tabletter,

vialer och kapslar)

84 349 st 311 155 533 st 252

LäkemedelRedigera

Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Läkemedel (flytande) 248 l 99 30,72 l 135
Läkemedel (pulver) 173 kg 159 132,4 kg 181
Läkemedel (tabletter och

kapslar)

300 310 st 257 173 768 st 268

Alkohol och tobakRedigera

Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Sprit, över 22 volymprocent 46 758 liter 528 31 731,49 liter 383
Starkvin, över 15 men under

22 volymprocent, samt vin,

cider och alkoläsk, över 3,5

men under 15 volymprocent

31 745 liter 324 34 417,64 liter 276
Öl, över 3,5 volymprocent 214 772 liter 342 210 244,80 liter 292
Cigaretter, inklusive cigarrer och

cigariller

42 465 801 st 571 23 955 393 st 463
Röktobak inklusive vattenpipstobak

och råtobak samt Nikotinhaltiga

produkter

8 900 kg 342 9 529,38 kg 238
Snus 390 kg 12 377,21 kg 6

Skjutvapen och farliga föremålRedigera

Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Skjutvapen 58 st 49 41 st 34
Farliga föremål och

andra vapen

2 876 st 1 511 3 263 st 2 484
Explosiva varor 5 888 st 25 28 265 st 163
Ammunition 13 301 st 51 6 959 st 51

[13]

Tullverkets författningssamlingRedigera

Tullverkets författningssamling består av bindande föreskrifter[14].

GeneraltulldirektörerRedigera

Se ävenRedigera

Vidare läsningRedigera

 • Berggren, Jan (2005). Världskrig, kommunism och nazism i själva verket: aktörer, åsikter och aktioner inom statlig förvaltning under andra världskriget : exempel Tullverket. Stockholm: Carlsson. Libris länk. ISBN 91-7203-667-2 
 • Tullverket 1636-1986: en jubileumsbok. Stockholm: Generaltullstyr. 1986. Libris länk. ISBN 91-38-09358-8 (inb.) 
 • Tullverket - en myndighet i förändring.. Rapport / Riksdagens revisorer, 99-0371886-1 ; 1995/96:7. Stockholm: Riksdagens revisorer. 1996. Libris länk 

ReferenserRedigera

 1. ^ Cedås, Linda. ”Organisation”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/verksamhetochorganisation/organisation.4.7df61c5915510cfe9e7ee5d.html. Läst 1 juli 2020. 
 2. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Tullag (2016:253) Svensk författningssamling 2016:2016:253 t.o.m. SFS 2020:36 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tullag-2016253_sfs-2016-253. Läst 7 juni 2020. 
 3. ^ Lindblad, Magnus. ”Rattfyllerikontroller – insatser för ökad vägtrafiknykterhet”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/rattfyllerikontrollerinsatserforokadvagtrafiknykterhet.4.7df61c5915510cfe9e7ffc7.html. Läst 1 juli 2020. 
 4. ^ Lindblad, Magnus. ”Punktskattekontroll”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/punktskattekontroll.4.7df61c5915510cfe9e7ffb6.html. Läst 1 juli 2020. 
 5. ^ Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 6. ^ Hedlund, Linda. ”Krav för ansökan till Brottsbekämpning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainombrottsbekampning/kravforansokantillbrottsbekampning.4.10448d116681449bad9f.html. Läst 6 juni 2020. 
 7. ^ Hedlund, Linda. ”Rekryteringsprocess för Brottsbekämpning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainombrottsbekampning/rekryteringsprocessforbrottsbekampning.4.10448d116681449badc7.html. Läst 6 juni 2020. 
 8. ^ Alrup, Malin. ”Brottsbekämpnings grundutbildning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainombrottsbekampning/brottsbekampningsgrundutbildning.4.311bf4f016e69d6ea0d6c93.html. Läst 6 juni 2020. 
 9. ^ Hedlund, Linda. ”Krav för ansökan till Effektiv handel”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainomeffektivhandel/kravforansokantilleffektivhandel.4.10448d116681449badd3.html. Läst 6 juni 2020. 
 10. ^ Alrup, Malin. ”Effektiv handels grundutbildning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainomeffektivhandel/effektivhandelsgrundutbildning.4.311bf4f016e69d6ea0d6c9e.html. Läst 6 juni 2020. 
 11. ^ Lindblad, Magnus. ”Tullverkets skannerutrustning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/tullverketsskannerutrustning.4.7df61c5915510cfe9e7ffd5.html. Läst 6 juni 2020. 
 12. ^ Lindblad, Magnus. ”Tullverkets sökhundar”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/tullverketssokhundar.4.7df61c5915510cfe9e7ffdf.html. Läst 2 juli 2020. 
 13. ^ Hedlund, Linda. ”Beslagsstatistik”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/beslagsstatistik.4.226de36015804b8cf353949.html. Läst 1 juli 2020. 
 14. ^ föreskrifter

Externa länkarRedigera