Finansnetto är ett begrepp som används för att beskriva resultatet från ett bolags finansiella aktiviteter och är intäkter minus kostnader.

Exempel på poster i resultaträkningen som räknas in i finansnettot är:

Finansnettot redovisas och analyseras ofta separat, skiljt från rörelseresultatet i ett företag.