Förvaltningslagen (Sverige)

svensk lag från 2017

Förvaltningslagen (2017:900) är en svensk lag som reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Lagens syfte är att människor som är föremål för myndighetsutövning ska behandlas rättvist och demokratiskt. Lagen garanterar enskilda individers rättssäkerhet i kontakten med myndigheterna, något som även anses involvera snabb och serviceinriktad handläggning, information under handläggningstiden, och att individerna förstår beslutet, anledningen till beslutet och att de har rätt att överklaga.

Kommentarer

redigera

Vissa undantag finns som gäller beslut som överklagas enligt kommunallagen, för sjukvård och för delar av Kronofogdemyndighetens, Åklagarmyndighetens, Skatteverkets, Tullverkets och Kustbevakningens verksamhet.

Om en bestämmelse i förvaltningslagen skiljer sig från en bestämmelse i en annan lag eller författning gäller den bestämmelsen. Ett undantag finns i vissa fall när det gäller överklagande: om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt Europakonventionen gäller förvaltningslagens bestämmelser.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018 då den ersatte 1986 års förvaltningslag (nr 223).

Andra länders motsvarigheter

redigera

Flertalet demokratier har en eller flera lagar som reglerar myndigheters skyldigheter vid myndighetsutövning. Skillnaderna är stora p.g.a. olika traditioner, politiska och administrativa skillnader samt val av lösningar. I vissa länder är korruptionen det största hotet mot en fungerande myndighetsutövning inklusive efterlevnad av motsvarigheter till den svenska förvaltningslagen, och några länder lägger ned stora resurser på att bekämpa korruption och myndighetsmissbruk.

Finland har också en lag med namnet Förvaltningslagen.

USA har sedan 1946 The Administrative Procedure Act (APA) som är en lag för att förbättra myndighetsutövning och rättskipning genom att föreskriva rättvist administrativt förfarande. APA är den federala lag i USA som reglerar det sätt på vilket förvaltningsmyndigheter i den federala regeringen i USA kan föreslå och införa bestämmelser, och utgör en uppräkning av rättigheter för amerikaner vars angelägenheter styrs eller regleras av federala myndigheter. APA ger även amerikanska federala domstolar att direkt granska myndighetens beslut. Det är en av de viktigaste bitarna av USA:s förvaltningsrätt. Det finns liknande lagar på delstatsnivå, samt långtgående försök att göra övervakningen av delstaternas administration någorlunda nationellt enhetlig.

I Storbritannien och i nationer som är medlemmar i Brittiska samväldet regleras statlig och lokal myndighetsutövning av en uppsättning "förvaltningslagar". United Kingdom administrative law är lagstiftning i Storbritannien som rör sammansättning, rutiner, befogenheter, skyldigheter, rättigheter och skyldigheter för de offentliga myndigheterna. Den allmänna principen är att en offentlig tjänsteman eller administratör måste agera rättvist, rimligt och enligt lagen för respektive myndighetsområde.

Källor

redigera

Se även

redigera

Externa länkar

redigera