Ekvipartitionsprincipen, är en allmän formel inom klassisk statistisk mekanik som beskriver att sambandet mellan temperaturen hos ett system och dess genomsnittliga energi är ½kBT per frihetsgrad, där kB är Boltzmanns konstant=1,38 x 10-23 J/K och T är temperaturen. Ursprungsidén med ekvipartitionsprincipen var att i termisk jämvikt fördelas energin lika mycket över systemets olika frihetsgrader.