Ekologiskt jordbruk är ett relativt löst begrepp som kan innefatta ett antal principer, mål och praktiska åtgärder med syfte att jordbrukssystemet ska fungera så naturligt som möjligt.[1] Ekologisk odling och ekologiskt lantbruk är enligt KRAV jordbruk som bland annat bygger på lokala, förnybara resurser, där syntetiskt handelsgödsel och kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte används.[2] Skördarna är för de flesta grödor lägre, vilket kompenseras genom högre pris eller odling på större areal per producerad enhet.[3] Termerna är relaterade men inte helt synonyma. Regelverket för ekologiskt jordbruk skiljer sig mellan länder. I EU bygger regelverket på ett direktiv och produktion som följer direktivet kan märkas med Ekologiskt jordbruk-logotypen.

Skörd av vallfoder

Generellt strävar ekologisk odling efter att i så hög mån som möjligt vara självförsörjande, använda förnybara resurser samt fungera som ett kretslopp och bevara den biologiska mångfalden. Miljömässiga fördelar med ekologisk odling är bland annat ökad biologisk mångfald på grund av mindre ogräs- och skadedjursbekämpning och inget läckage av syntetiska kemikalier.[4] Den biologiska mångfalden är större på jordbruksmark som odlas ekologiskt, men skillnaden verkar snarare ha ett samband med den lägre skörden än med jordbruksformen i sig.[5] }

Jordbrukssystemet i EURedigera

Det ekologiska jordbruket styrs av ett EU-direktiv med många detaljregler som inte är miljögranskade ur svensk synpunkt. I visionerna anges att uppfödningen av djur och odlingen av grödor sker så naturligt som möjligt samt att odlingsmetoderna bygger på lokala och förnybara resurser. Numera är det även tillåtet att använda viss handelsgödsel även inom regelverket för ekologisk odling då det har varit problem att tillgodose grödorna med framförallt kalium. Vissa bekämpningsmedel är tillåtna i produktionen, men inte om de är framställda syntetiskt. Odlingssystemet leder till lägre skördar men det kompenseras genom högre priser och stöd från EU:s jordbruksstöd.

Sedan 1 juli 2010 finns en logotyp för märkning inom Europeiska unionen av ekologisk produktion. Logotypen är till för att konsumenterna lättare ska känna igen ekologiska produkter i handeln.[1]

Areal och inriktning i SverigeRedigera

2018 utgjordes 20 procent av Sveriges jordbruksareal av ekologisk jordbruksmark, vilket motsvarar 609 100 hektar odlingsmark och 30% av betesmarken var ekologisk. ( SCB JO 13 SM 1901) Den svenska regeringen hade som mål att 20 procent av jordbruksarealen skulle utgöras av ekologisk odling vid utgången av år 2020. Ett ekonomiskt miljöstöd utgår till gårdar med ekologisk odling.[6] Ekologiskt jordbruk i Sverige får utöver gårdsstöd även ytterligare statligt ekonomiskt stöd både för växtodling och djurhållning.[7]

Den ekologiska odlingen inriktas huvudsakligen på slåtter- och betesvall (58 procent av den totala arealen) och spannmålsodling (27 procent av den totala arealen)[6] eftersom det är lätt att bedriva mjölk- och köttproduktion enligt det ekologiska regelverket.[8]

Precis som andra jordbrukare med djur används stallgödseln för återcirkulera näring till jorden.[9] I det ekologiska jordbruket är djurhållningen viktig men det förekommer, ovanligt, jordbruk utan djurhållning. Dessa kreaturslösa gårdar använder ofta växtnäring från vanligt jordbruk.[10] Sverige importerar kött- och benmjöl från Danmark för gödsling av ekologiska grödor då svenska jordar är relativt kalkfattiga.

Ekologisk produktion förknippas ofta med småskalighet, men denna uppfattning har inte nödvändigtvis stöd i regelverket. En anläggning för ekologisk produktion utanför Mariestad byggs för över 1200 mjölkkor + ungdjur.[11] Genomsnittligt har de ekologiska mjölkgårdarna fler kor än svenska gårdar i genomsnitt (87 respektive74).[12] Djurantalet per hektar (djurtäthet) är densamma för ekologiskt jordbruk som för vanligt konventionellt jordbruk.[10]

Det ekologiska regelverket KRAV tillåter inte kretslopp av humanurin, avloppsslam eller merparten "biogödsel" (rötade matrester). Däremot är det tillåtet att använda sin egen stallgödsel. Det ekologiska regelverket tillåter även användning av merparten gödsel från "vanliga" djur.[13]

Certifikat och märkningRedigera

Produkter från certifierat ekologiskt jordbruk får marknadsföras som ekologiska produkter. I sådana fall ska även hantering och förädling som sker senare i livsmedelskedjan vara certifierad. I Sverige följer de flesta certifierade gårdarna KRAV s regler eftersom det ger största stödet från våra skattepengar. KRAV är en medlemsorganisation som ägs av de stora aktörerna på livsmedelsmarknaden[14] och medlemskapet syftar till att tjäna pengar.[15] Certifieringen sköts i Sverige av fristående certifieringsbolag. I andra länder, bland annat Finland, förekommer det att statliga institutioner sköter kontrollen.

Inom EU finns en märkning av ekologiska produkter på EU-marknaden under namnet Ekologiskt jordbruk. För att få märka sina varor som ekologiska med EU-märkningen krävs en omläggningsperiod om två år för lantbruket, enligt reglerna i ekoförordningen. Den som söker att få märka varorna kommer att årligen granskas av EU:s kontrollorgan eller nationella myndigheter och organisationer som är verifierade.[6]

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera

 1. ^ [a b] "ekologiskt jordbruk". NE.se. Läst 26 november 2014.
 2. ^ ”Regler för KRAV-certi erad produktion utgåva 2017”. KRAV. Arkiverad från originalet den 9 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170809131503/http://www.krav.se/sites/default/files/delar_vaxtodling_2017.pdf. Läst 9 augusti 2017. 
 3. ^ "ekologisk odling". NE.se. Läst 26 november 2014.
 4. ^ Madeleine Arnqvist. ”Utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion”. Arkiverad från originalet den 10 juni 2007. https://web.archive.org/web/20070610214838/http://www.cemus.uu.se/dokument/ke/Hallbart-jordbruk.pdf. Läst 14 september 2015. 
 5. ^ Doreen Gabriel, Steven M. Sait, William E. Kunin and Tim G. Benton. Food production vs. biodiversity: comparing organic and conventional agriculture. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12035/full.  Arkiverad 27 november 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ [a b c] ”Ekologisk odling”. Nationalencyklopedin. 30 december 2010. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekologisk-odling. 
 7. ^ [1] Arkiverad 9 augusti 2017 hämtat från the Wayback Machine., Jordbruksverket:ersättningsnivåer.
 8. ^ ”Tre nya miljöersättningar - Hur blev det? | 2004 - Årsvis - Rap”. webbutiken.jordbruksverket.se. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117031912/http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/tre-nya-miljoersattningar-hur-blev-det.html. Läst 26 oktober 2015. 
 9. ^ ”Miljöhusesyn”. www.miljohusesyn.nu. Arkiverad från originalet den 5 november 2015. https://web.archive.org/web/20151105040600/http://www.miljohusesyn.nu/s/6. Läst 26 oktober 2015. 
 10. ^ [a b] ”Växtnäringsförsörjning inom Ekologiska produktionsformer - 2005”. webbutiken.jordbruksverket.se. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117032010/http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/vaxtnaringsforsorjning-inom-ekologiska-produktionsformer.html. Läst 26 oktober 2015. 
 11. ^ ”Vadsbro mjölk”. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2015. https://web.archive.org/web/20150817224728/http://www.vadsbomjolk.se/. Läst 26 oktober 2015. 
 12. ^ ”Ekologisk djurhållning 2013”. Arkiverad från originalet den 5 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160305011413/http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO20/JO20SM1402/JO20SM1402_ikortadrag.htm. Läst 26 oktober 2015. 
 13. ^ ”KRAVs Regler 2015”. KRAV. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117032226/http://www.krav.se/regel/kravs-regler-2015. Läst 26 oktober 2015. 
 14. ^ ”Medlemmar”. KRAV. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117030525/http://www.krav.se/medlemmar. Läst 26 oktober 2015. 
 15. ^ ”Stadgar”. KRAV. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117014225/http://www.krav.se/stadgar. Läst 26 oktober 2015.