Domkyrkokaplan är en titel som kan ges till en av de präster som tjänstgör i en domkyrka som markering av att denne inom sin vanliga prästtjänst och som biträde till domprosten har särskilt ansvar för domkyrkans gudstjänstliv och funktion som stiftskatedral. Titeln tillskapades 1968 i Uppsala för dåvarande pastoratsadjunkten Martin Lönnebos räkning - för att institutionalisera dennes uppdrag som ansvarig för gudstjänstlivet i Uppsala domkyrka i samband med Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala 1968, det s.k. Uppsala 68 - och fick snart efterföljare i andra stift.

Titeln som domkyrkokaplan skall inte förväxlas med befattningen som domkyrkosyssloman.

Litteratur

redigera

Oloph Bexell, "Domkyrkosyssloman – en prästtjänst som försvann. Om de svenska domkyrkornas förvaltare och förvaltning" i: Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson. (Bibliotheca theologiae practicae 97.) Skellefteå 2015.