Dissociation är inom kemin en upplösning av en kemisk förening i mindre beståndsdelar, exempelvis brytande av jonbindningar när salter löses i vatten eller något annat lösningsmedel, eller när en syremolekyl lämnar hemoglobin i blodet. Även lösning av syror i vatten kallas något oegentligt[enligt vem?] för dissociation, om man tänker sig att syran delas upp i en vätejon H+ och en korresponderande bas (i själva verket tas vätejonen omedelbart upp av en vattenmolekyl och bildar en hydroniumjon H3O+, även kallad oxoniumjon). Jämvikten mellan dissociationsprodukterna och det odissocierade ämnet kan beskrivas med en dissociationskonstant.

Denna dissociationskonsonant kan skrivas så här:

Dissociationsgraden kan skrivas:

= (mängd dissocierad X) / (total (initial) mängd X)