Öppna huvudmenyn
Denna artikel handlar om Bonniers bokverk om Sveriges historia. För landet Sveriges historia i allmänhet, se Sveriges historia. För andra bokverk om Sveriges historia och andra betydelser, se Sveriges historia (olika betydelser).

Den svenska historien är ett bokverk om Sveriges historia, ursprungligen utgivet av Albert Bonniers förlag i tio delar 1966–1968 och senast nytryckt i 15 delar 1992. Det skildrar landet Sveriges historia från den senaste istiden till dags dato, utifrån det som var den senaste forskningen i mitten av 1960-talet. De i dåtiden kända historieprofessorerna Sten Carlsson och Jerker Rosén var huvudredaktörer för verket, men det skrevs av totalt 98 olika författare, som alla bidrog med olika artiklar i det. Detta var också det senaste standardflerbandsverket om Sveriges historia till dess att bokförlaget Norstedts gav ut sitt bokverk om Sveriges historia 2009–2013.

Den svenska historien
FörfattareSten Carlsson & Jerker Rosén (huvudredaktörer)
OriginaltitelDen svenska historien
LandSverige
SpråkSvenska
GenreFakta
FörlagAlbert Bonniers
Utgiven1966–1968 (originalutgivning)
1992 (nytryck)
TypInbunden
Antal band10 (originalutgivning)
15 (nytryck)
Sten Carlsson var en av de två huvudredaktörerna

Ursprungligen bestod verket av tio band på cirka 360 sidor var. De inleddes med en innehållsförteckning, vari bandets artiklar och deras författare och dessas ställning beskrevs. Därefter följde ett uppslag med "minnesmärken" inom det nuvarande Sveriges gränser från den tid bandet behandlade. Sevärda turistmål utmärktes på en karta vilken åtföljdes av en lista över dessa, med korta beskrivningar. Därefter följde bandets huvudinnehåll, som bestod av en artikeltext, uppdelad i flera artiklar om perioden bandet behandlade, varvat med fördjupande artiklar om tidevarvets vardagsliv, jordbruk, stadsliv, krigföring med mera. Verket illustrerades med foton och teckningar, mestadels i svartvitt, ett fåtal i färg. Till slut följde ordförklaringar, källförteckning och presentationer i text och bild av verkets författare samt en bildförteckning. En lista över i verket använda förkortningar samt en tidsaxel över den aktuella historiska skedet, kallad "Samtidighetstabell", ett register samt en lista över ändringar och tillägg avslutade varje del.

Verket nytrycktes i oförändrat skick 1979, men vid den tredje nytryckningen 1992 hade en del förändringar införts. Källförteckningarna, författarpresentationerna och tidsaxlarna var borttagna och verket hade omarbetats till 15 delar på strax över 200 sidor var. En framställning av tiden från 1960-talet till början av 1990-talet tillkom i 1992 års utgåva.

Verkets delarRedigera

Det ursprungliga verket i tio delar utgavs 1966 (del 1–3), 1967 (del 4–6) och 1968 (del 7–10). Första delen som bar titeln Forntid, vikingatid och tidig medeltid handlade om tiden från istidens slut 13 000 f.Kr. till Magnus Erikssons kungaval 1319. Andra delen, med titeln Medeltid behandlade tiden från Magnus Eriksson till Stockholms blodbad (1319–1520). Tredje delen, Vasatiden, behandlade tiden från Stockholms blodbad 1520 till Karl IX:s död 1611. Den därpå följande fjärde delen med titeln Gustav Adolfs och Kristinas tid behandlade historien under dessa två regenter (1611–1654). Del fem hette Karolinska tiden och behandlade tiden under Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII (1654–1718). Sjätte delen hade titeln Frihetstiden och handlade om denna period, alltså 1719–1772. Del sju hette Gustavianska tiden och omfattade Gustav III:s och Gustav IV Adolfs regeringstider, det vill säga 1772–1809. Den åttonde delen, Karl Johanstiden och den borgerliga liberalismen, omfattade tiden från förlusten av Finland till ståndsriksdagens upplösning (1809–1865) medan den nionde delen - Industri och folkrörelser - och omfattade tiden från tvåkammarriksdagens införande till första världskrigets slut (1865–1920). Slutligen bar den tionde delen titeln Vår egen tid och handlade om tiden från 1920 till 1960-talet.

Verket i 15 bandRedigera

När verket omarbetades till 15 band (1992) fick första delen titeln Från stenålder till vikingatid; den handlade om tiden från 13 000 f.Kr. till slutet av 1000-talet e.Kr. Andra delen bar titeln Från Birger Jarl till Kalmarunionen; ändå började den inte med Birger jarls tid i mitten av 1200-talet, utan i början av 1100-talet. Skildringen sträckte sig fram till det formella upprättandet av Kalmarunionen 1397. Tredje delen, Kyrka och riddarliv. Karl Knutsson och Sturetiden, behandlade tiden efter Kalmarunionens upprättande fram till Stockholms blodbad 1520. Den fjärde delen med titeln Gustav Vasa. Riket formas handlade om äldre vasatiden, från Stockholms blodbad 1520 till Karl IX:s död 1611. I femte delen, Sverige blir en stormakt, gick kronologin emellertid till delvis parallellt med fjärde delen, eftersom tiden mellan Gustav Vasas död 1560 och Westfaliska freden 1648 behandlades. Sjätte delen, Drottning Kristina. Vetenskap och kultur blomstrar, beskrev just drottning Kristinas tid (1632–1654) – alltså delvis samma period som föregående del, men ur andra synvinklar. Del sju, med titeln Karl X Gustav, Karl XI. Krig och reduktion behandlade just dessa båda Karlkungars tid som regenter, åren 1654–1697. Den påföljande åttonde delen Karl XII, stormaktens fall. Arvid Horn, fredens general tog upp skedet 1697–1750, alltså Karl XII:s regeringstid samt frihetstidens inledning. Nionde delen, Hattar och mössor. Ostindiska kompaniet behandlade åren 1750–1772, frihetstidens senare skede fram till Gustav III:s statskupp. Del tio, Gustav III, en upplyst envåldshärskare och handlade om Gustav III:s regeringstid från statskuppen till hans död, men även Gustav IV Adolfs tid som omyndig, åren 1772–1796. Elfte delen fick titeln Finland förloras. Karl Johan och freden och handlade om tiden från Gustav IV Adolfs myndighet till Karl XIV Johans död, det vill säga 1796–1844. Del tolv hette De första Bernadotterna. Vårt moderna statsskick växer fram och överlappade i fråga om tid delvis den förra delen, eftersom den handlade om tiden från 1815 till ståndsriksdagens avskaffande 1865. Trettonde delen hette Emigrationen och det industriella genombrottet och behandlade de fyrtio åren från tvåkammarriksdagens införande till unionsupplösningen med Norge, 1865–1905. Del fjorton fick titeln Från storstrejken 1909 till folkhemspolitik och behandlade tiden från unionsupplösningen till rekordåren, alltså från 1905 till 1950-talet. Slutligen hette femtonde och sista delen Våra dagars Sverige och behandlade tiden från 1950-talet till början av 1990-talet.

De ursprungliga delarna saknar ISBN, eftersom de utgavs innan detta hade införts i Sverige.

Ursprungliga delar Tidsomfång Nytryckta delar
Titel Utgivning Sidomfång Titel Sidomfång ISBN
Forntid, vikingatid och tidig medeltid 1966 356 13 000 f.Kr.–1100 Från stenålder till vikingatid 228 ISBN 91-632-0001-5
1100–1319 Från Birger Jarl till Kalmarunionen 229 ISBN 91-632-0003-1
Medeltid 356 1319–1397
1397–1520 Kyrka och riddarliv. Karl Knutsson och Sturetiden 216 ISBN 91-632-0005-8
Vasatiden 360 1520–1560 Gustav Vasa. Riket formas 233 ISBN 91-632-0007-4
1560–1611 Sverige blir en stormakt
Gustav Adolfs och drottning Kristinas tid 1967 360 1611–1632 218 ISBN 91-632-0009-0
1632–1648 Drottning Kristina. Vetenskap och kultur blomstrar
1648–1654 209 ISBN 91-632-0011-2
Karolinska tiden 360 1654–1697 Karl X Gustav, Karl XI. Krig och reduktion 225 ISBN 91-632-0013-9
1697–1718 Karl XII, stormaktens fall. Arvid Horn, fredens general 218 ISBN 91-632-0015-5
Frihetstiden 360 1719–1750
1750–1772 Hattar och mössor. Ostindiska kompaniet 219 ISBN 91-632-0017-1
Gustavianska tiden 1968 356 1772–1796 Gustav III, en upplyst envåldshärskare 241 ISBN 91-632-0019-8
1796–1809 Finland förloras. Karl Johan och freden 205 ISBN 91-34-50433-8
Karl Johanstiden och den borgerliga liberalismen 350 1809–1815
1815–1844 De första Bernadotterna. Vårt moderna statsskick växer fram. 203 ISBN 91-34-50435-4
1844–1865
Industri och folkrörelser 372 1865–1905 Emigrationen och det industriella genombrottet 239 ISBN 91-34-50437-0
1905–1920 Från storstrejken 1909 till folkhemspolitik 255 ISBN 91-34-50439-7
Vår egen tid 382 1920–1950-talet
1950-talet–1960-talet Våra dagars Sverige 193 ISBN 91-632-0031-7
1960-talet–1990-talet