En cykloaddition är en pericyklisk reaktion i vilken två eller fler omättade molekyler (eller delar av samma molekyl) kombineras under bildande av en cyklisk addukt, i vilken det sker en nettoreduktion av bindningsmultipliciteten. Reaktionen är således en cyklisering.

Cykloadditioner beskrivs vanligen genom skelettstorleken på deltagarna sätts inom klammer. Reaktionstypen är en icke-polär additionsreaktion som sker concerted.

ExempelRedigera

 


  • Huisgencykloadditionen är en [2 + 3] cylkoaddition.
 
  • Nitron-olefincykloadditionen är en [3 + 2] cykloadition.
 
  • Första steget vid ozonlys är en [3 + 2] cykloaddition.