Avlägsnande, inom svensk rätt handlingen att med lagstöd transportera bort en person från en lokal eller ett område. Transporten sker ofta till fots men kan även ske i fordon. Den som avlägsnar en person får för att verkställa åtgärden använda försvarligt våld[1] och personen som avlägsnas får visiteras för att vapen och andra farliga föremål skall kunna tas om hand (skyddsvisitation)[2].

Ordningsvakt, skyddsvakt, flygplatskontrollant[3] och polisman har befogenhet att avlägsna personer. Även befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg eller flygplats[4] får avlägsna personer från anläggningens område. Jämför avvisning.

Rätten till nödvärn ger liknande rättigheter till civilpersoner mot den som begått hemfridsbrott eller olaga intrång.[5]

Källor Redigera

  1. ^ 10 § Polislagen (1984:387)
  2. ^ 19 § Polislagen (1984:387)
  3. ^ 3 § 2 stycket Lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
  4. ^ 6 kap. 16 § 3 stycket Luftfartslagen (2010:500)
  5. ^ NJA 1978 s. 356