Ackord kan syfta på:

  • Ackord – inom musiken en benämning på minst två toner (enligt vissa källor minst tre) som klingar tillsammans
  • Ackordlön – lön efter uppnått resultat
  • Ackordhäst - en av svenska staten ägd häst avsedd för militärt bruk
  • Ackord - ett godvilligt uppgivande och överlämnande av en fästning, se kapitulation
  • Ackord (ekonomi) – enligt svensk rätt en frivillig eller efter majoritetsbeslut sluten ekonomisk uppgörelse
  • Officersackord - under tidigmodern tid ett vanligt sätt att förvärva en officerstjänst, genom att köpa den av innehavaren