Ymnighetsindex till ett positivt heltal n definieras inom talteorin som

där σ(n) är sigmafunktionen.

Följande gäller för ett tals ymnighetsindex: