Öppna huvudmenyn
Kong Harald taler i Sametinget

Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler. Mer snevert brukes begrepet «fornorsking» om den aktive statlige assimileringspolitikken som ble vedtatt fra 1851 og gjennomført på ulike samfunnsområder fram til 1980-årene.

Assimileringen startet allerede på 1700-tallet, med en klart teologisk og religiøs motivasjon. På 1800-tallet fikk politikken et mer sosialdarwinistisk og nasjonalistisk preg, der samer ble ansett som primitive som måtte underordnes den siviliserte norske majoritetskulturen. Hensikten med den norske stats omfattende assimileringspolitikk overfor samer og kvener, var å utslette kultur, språk, historie og tradisjoner knyttet til opplevelsen av samisk eller finsk/kvensk identitet. Det gjaldt både for enkeltindivider og for samer og kvener som folkegrupper. I 1997 beklaget Harald V fornorskingspolitikken, som den første på vegne av norske myndigheter. Les mer…