Ej att förväxla med summarisk rättegång.

Summarisk process innebär i svensk rätt att otvistiga betalningsanspråk genom Kronofogdemyndighetens försorg kan fastställas. Den summariska processen är lämpad för ekonomiska anspråk, vilka grundar sig på avtal. Tvistiga skadeståndanspråk är den summariska processen mindre lämpad för. Förfarandet regleras i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

För att genom utsökning kunna kräva annan på en skuld, krävs en exekutionstitel. För att den som vill ha betalt på ett enkelt sätt skall kunna utkräva sin rätt, utan att för den skull tvingas gå till domstol, finns den summariska processen. Processen kallas summarisk, då den är enklare och snabbare än en rättegång i tvistemål varit.

Den summariska processen tillgår på så vis att den som har ett anspråk ansöker till Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kronor, vilket är billigare än ansökningsavgiften för stämningsansökan. I ansökan yrkar sökanden på att få ett visst belopp av den som är skyldig pengar (svaranden). Myndigheten förelägger därefter svaranden att fullgöra sina förpliktelser, eller bestrida sökandens yrkande. Om yrkandet inte bestrids, eller om svaranden inom förelagd tid inte inkommer med något yttrande alls (jämför tredskodom), utfärdar myndigheten ett utslag i enlighet med sökandens yrkande. Utslaget är en exekutionstitel och giltig som en domstols dom. Skulle svaranden bestrida sökandens yrkande, kan målet på sökandens begäran gå vidare till tingsrätt för att i en fastställelsetalan försöka få skulden fastställd.