En sparbanksstiftelse är en stiftelse som har bildats särskilt för att övertaga ägandet, och huvudmännens uppdrag, när en sparbank omvandlats till bankaktiebolag. De stiftelser som skapats har två huvudsakliga uppdrag, att agera som ägare till en bank, och att dela ut det överskott som genereras av bankrörelsen för att stödja det lokala samhället i det geografiska område där stiftelsen är verksam i enlighet med målen för stiftelsen.

Bildandet av Sparbanken SverigeRedigera

Elva regionala sparbanker omvandlades 1991 till aktiebolag, och genom en apportemission[1] placerades ägandet för tio av dessa i holdingbolaget Sparbanksgruppen. Efter Finansinspektionens godkännande 1992-12-31 kunde slutligen Sparbanksgruppen fusioneras med Första Sparbanken och Sparbankernas bank in i det nybildade bankaktiebolaget Sparbanken Sverige. De elva stiftelser som bildats 1991 gick därmed genom processen från att vara ägare av varsin bank till att bli huvudägare i det sammanslagna bolaget, och kvarstod på detta sätt till dess att banken börsintroducerades 1995 då ägarandelen minskade. Ägarandelen för de ursprungliga stiftelserna har också minskat i samband med nyemissioner, samgåendet med Föreningsbanken 1997 och man är idag inte längre huvudägare utan endast minoritetsägare med cirka en femtedel av kapitalet i Swedbank, vilket är bankens namn sedan 2006.

Sparbanksstiftelser med ägarintressen i SwedbankRedigera

De elva stycken sparbanksstiftelser som blev huvudägare till bankaktiebolaget Sparbanken Sverige när detta bildades 1992. Huvuddelen av dessa stiftelsers ägande i Swedbank kontrolleras genom Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, men en mindre del kontrolleras direkt av stiftelserna själva.

 • Sparbanksstiftelsen Alfa
 • Sparbanksstiftelsen Dalarna
 • Sparbanksstiftelsen Första
 • Sparbanksstiftelsen Kronan
 • Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
 • Sparbanksstiftelsen Norrbotten
 • Sparbanksstiftelsen Norrland
 • Sparbanksstiftelsen Nya
 • Sparbanksstiftelsen Skåne
 • Sparbanksstiftelsen Väst
 • Sparbanksstiftelsen Upland

Ägarandel i SwedbankRedigera

Ägarandel före Swedbanks nyemission i december 2008:

 • De elva ursprungliga sparbanksstiftelserna: 22,4 procent[2]
  • Ägande genom Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB: 18,5 procent
  • Direktägande av stiftelserna: 4,3 procent
 • Övriga sparbanksstiftelser: 0,8 procent[3]
Sparbanksstiftelsernas ägande var före den nyemission som Swedbank genomförde i december 2008 22,4 procent, och efter emissionen var genomförd uppgick ägandet 19,3 procent[4]. Enligt uppgifter publicerade i Svenska Dagbladet 2009-03-06 avser Folksam att kalla in panter för de lån man givit till sparbanksstiftelserna[5] i samband med nyemissionen, och genom detta skulle Folksams ägarandel öka med cirka 45 miljoner aktier till ungefär 15 procent, på bekostnad av sparbanksstiftelernas inflytande.[6]
På grund av utvecklingen har Sparbanksstiftelsen Skåne, den näst största av stiftelserna, sett sig tvungen att stoppa utdelningen av bidrag.[7] Ägandet i Swedbank med andra ord fått stiftelsen att göra ett stopp i den verksamhet som hör till dess huvudsakliga uppdrag.

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB tillkännagav i ett pressmeddelande den 9 mars 2009[8] att man överlåter 90 miljoner av de 107 miljoner aktier man äger i Swedbank till bolagets långivare. Vidare meddelar man att resterande innehav kommer att säljas för att lösa ytterligare skulder och det efter detta inte kommer att återstå några substaniella tillgångar utan att bolaget under ordnade former skall avvecklas.

Bildandet av FöreningssparbankenRedigera

Samgåendet till Föreningssparbanken 1997 ledde till en utveckling där ytterligare elva sparbanksstiftelser skapades, men nu för att verka som ägare över lokala banker. Genom samgåendet med Föreningsbanken fick man se sig stå som ägare till bankkontor på orter där den tidigare Sparbanken Sverige hade samverkansavtal med lokala fristående sparbanker, och man hade på detta sätt blivit en direkt konkurrent till sina egna samarbetspartners.

För att lösa detta erbjöds de lokala bankerna att köpa upp konkurrerande bankkontor och i de fall det saknades kapital erbjöd sig Föreningssparbanken att skjuta till detta mot en ägarandel i den lokala banken. Detta ledde till en våg av ombildningar från sparbanker till nya lokala bankaktiebolag ägda av nya sparbanksstiftelser. Swedbank gick in som delägare i sju av de nya lokala banker som skapades, exempelvis fick bankaktiebolaget Föreningssparbanken Sjuhärad ett kapitaltilskott för att kunna köpa Föreningsbankens tidigare kontor i Sjuhäradsbygden, 1998. De elva nya sparbanksstiftelserna verkar främst som ägare till sina respektive banker, men har vid sidan om de ursprungliga stiftelserna och deras förvaltningsbolag också en mindre ägarandel i Swedbank.

Sparbanksstiftelsen Söderhamn sålde 2007 den sista delen av sin bankrörelse till Swedbank[9], varvid denna helt uppgick i den Swedbanks verksamhet.

Sparbanksstiftelser som äger egna lokala bankaktiebolag tillsammans med SwedbankRedigera

Sparbanksstiftelser som äger egna lokala bankaktiebolagRedigera

Sparbanksstiftelser som bildats efter namnbytet till SwedbankRedigera

Föreningssparbanken bytte namn till Swedbank under 2006 och i den revision av samverkansavtalen som gjordes efter detta fick ett dussintal lokala sparbanker inte möjlighet till förlängning av sina avtal. Swedbank ansåg att bankerna var för små för att kunna uppfylla de krav man ställde. Vissa valde då att gå samman med en större lokal sparbank, men tio stycken banker i Småland, Blekinge och Skåne valde att ombilda sig och gå samman. På detta sätt skapades bankaktiebolagen Sparbanken Eken och Sparbanken Göinge samt de stiftelser som äger dessa banker. Det finns fristående sparbanker som valt att inte samverka med Swedbank, men nämnda banker illustrerar att det inom sparbankssfären även finns exempel på de som hellre väljer att avveckla sig själva som sparbanker och ombilda sig till lokala affärsbanker hellre än att bryta banden till Swedbank.

Bankaktiebolaget Sparbanken EkenRedigera

Bankaktiebolaget Sparbanken Eken är verksamt i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län och ägs av[10]:

 • Almundsryds Sparbanksstiftelse
 • Göteryds Sparbanksstiftelse
 • Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse
 • Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse
 • Åryds Sparbanksstiftelse
 • Älmeboda Sparbanksstiftelse

Bankaktiebolaget Sparbanken GöingeRedigera

Bankaktiebolaget Sparbanken Göinge bildades av sparbankerna Glimåkra Sparbank, Röke Sockens Sparbank, Farstorps Sparbank och Vinslövs Sparbank. Ägare är sparbanksstiftelser som företräder de fyra stiftande sparbankerna.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera