Sökande är i juridiska sammanhang ofta beteckningen på den som ansökt om något eller begärt något vid domstol eller myndighet.

Vid domstol behandlas sådana ansökningar som ärenden, egentligen rättsvårdärenden enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden, oftast kallad ärendelagen.[1]

Exempel på sådana ärenden kan vara ansökan om adoption, utseende av boutredningsman, bodelningsförättare eller förvaltare alternativt god man enligt föräldrabalken.

Även i mål som handläggs av kronofogdemyndigheten betecknas den, som begärt utmätning eller avhysning, sökande.[2]

Den sökande räknas alltid som part i ärendet.

FotnoterRedigera