Sävaån

en å som rinner genom Skogs-Tibble och Hagby till Lårstaviken i Mälaren

Sävaån är ett 25 km[1] långt vattendrag som ligger i Uppland. Ån mynnar ut i Lårstaviken i Ekoln. Sävaåns avrinningsområde är 205 km² stort och markanvändningen utgörs av 60 % skogsmark, 6 % våtmark, 33 % åker och ängsmark samt 1 % sjöar. Höjdskillnaden är 110 m. Fallet i ån är i genomsnitt 1,7 m/km. I åns övre delar, i trakterna kring Järlåsa, ligger tre sjöar: Skärsjön, Bredsjön och Grissjön. Övre delen av avrinningsområdet domineras av skogs- och myrmarker. Bitvis har ån mycket tydliga meandringsslingor.[2]

Sävaån
Huvudavrinningsområde (HARO): Norrström
HARO nr: 61
Avrinningsområde (ARO): Sävaån
ARO nr: 128/129
ARO storlek: 205 km²
Längd: 25 km
Medelvattenföring:
Sävaån vid Hagby by och Hagby kyrka.

Den rödlistade fisken asp leker i ån nedströms det nedersta av de sex vandringshindren. Ån håller ett litet bestånd av signalkräfta.

Referenser Redigera

Externa länkar Redigera