Registreringsmyndighet är en samlande beteckning på olika myndigheter som är ålagda att i olika sammanhang föra register.

Myndigheter som för register i SverigeRedigera

PersonuppgifterRedigera

För samtliga registermyndigheter gäller personuppgiftsansvar enligt PUL, såsom exemplet från Lantmäterimyndigheten visar.[23] Uppgifter ska lämnas ur registren med den begränsning som följer av 11 § PUL.[24] Registreringsmyndigheterna ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheterna i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.[25]

Elektronisk överföringRedigera

Elektronisk ansökan eller anmälan kan få förekomma. Myndigheterna får meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.[26] Handlingar som ska fogas till ansökan eller anmälan kan också få överföras elektroniskt enligt föreskrifter som myndigheterna får meddela.

Anmälan enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska dock göras skriftligen, om inte annat anges. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan eller uppgift ska lämnas vid personlig inställelse.[27]

NoterRedigera

 1. ^ 1 § 1 stycket Mönsterskyddsförordningen (1970:486)
 2. ^ 1 § Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen
 3. ^ 2 kap. 1 § Varumärkeslagen (2010:1877)
 4. ^ 1 § 1 stycket Handelsregisterförordningen (1974:188)
 5. ^ Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar[uppdatering behövs]
 6. ^ 1 kap. 1 § Bostadsrättslagen (1991:614)
 7. ^ 2 kap. 22 § Aktiebolagslag (2005:551)
 8. ^ 7 § Lag (2004:575) om europabolag
 9. ^ 1 § 1 stycket Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.
 10. ^ 2 § 1 stycket Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 11. ^ 8 kap. 1 § 1 stycket Årsredovisningslagen (1995:1554)
 12. ^ 8 kap. 1 § Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
 13. ^ 8 kap. 1 § Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 14. ^ 2 kap. 3 § Lag (2005:405) om försäkringsförmedling[uppdatering behövs]
 15. ^ 1 § 3 stycket Folkbokföringslagen (1991:481)
 16. ^ 2 kap. 3 § Radio- och tv-lag (2010:696)
 17. ^ 1 kap. 2 § 2 stycket Sjölagen (1994:1009)
 18. ^ 1 kap. 1 § Förordning (2000:308) om fastighetsregister
 19. ^ 3 § Förordning (1999:731) om registrering av trossamfund
 20. ^ 10 kap. 1 § 3 stycket Stiftelselagen (1994:1220)
 21. ^ 11 kap. 2 § Stiftelselagen (1994:1220)
 22. ^ 11 kap. 4 § Stiftelselagen (1994:1220)
 23. ^ 5 § Lag (2000:224) om fastighetsregister
 24. ^ Personuppgiftslag (1998:204)[uppdatering behövs]
 25. ^ 2c § Stiftelseförordningen (1995:1280)
 26. ^ 3b § Stiftelseförordningen (1995:1280)
 27. ^ 23 § Folkbokföringslagen (1991:481)