Rörelsehinder är en nedsättning av en kroppsfunktion, ofta nedsatt motorik med förlust av rörelseförmåga som följd.

Exempel på tillstånd som kan ge upphov till rörelsehinder:

Rörelsehinder är en funktionsnedsättning. Det finns omkring 560 000 rörelsehindrade över 16 år i Sverige, och omkring 7000 barn i den situationen. Ungefär hälften av dessa använder någon form av förflyttningshjälpmedel. 63 % av personerna med rörelsehinder är kvinnor och 37 % är män.

Personer med rörelsehinder är ofta i behov av hjälpmedel, exempelvis en rullstol. En mycket liten del personer med rörelsehinder - cirka 6000 - har en eller flera personliga assistenter anställda för att hjälpa till med saker som till följd av funktionshindret är svåra eller omöjliga att utföra för dem själva.

Se ävenRedigera