Populärvetenskap

framställningar av vetenskaplig kunskap avsedda för lekmän
(Omdirigerad från Populärvetenskaplig)

Populärvetenskap är framställningar av vetenskaplig kunskap avsedda för lekmän. I dagligt tal jämställs lekmän ofta med den bredare allmänheten, och vi får därmed en uppdelning mellan lekmän och specialister, mellan allmänkultur och vetenskap. De senaste decenniernas forskning på området har emellertid understrukit att denna dikotomisering är en grov förenkling av i själva verket mycket komplicerade relationer. Vetenskapen har exempelvis många olika publiker, publiker med radikalt olika förutsättningar och intressen. En forskare specialiserad på ett område är lekman på ett annat. Vissa representanter för allmänheten har avancerade högskoleutbildningar i botten, andra inte. Dessa förhållanden svarar också mot olika populärvetenskapliga tilltal och uttryck. Genren kan därför ses som ett spektrum av uttrycksformer som sträcker sig från det mycket avancerade, vetenskapsnära, till det mycket förenklade och tillrättalagda. Gemensamt har de olika uttrycken just att de förmedlar vetenskaplig kunskap till lekmän.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Museers verksamhet omfattar bland annat populärvetenskap.

Termen populärvetenskap introducerades i svenska efter sekelskiftet 1900. Dessförinnan hade man länge använt adjektiven populär och populärvetenskaplig som ett sätt att annonsera ett mer publikt uttryck (exempelvis populär vetenskap, populärvetenskapliga avhandlingar). När genrebeteckningen börjar användas så signalerar detta också att genren började finna sina former. Definitivt etablerad kan den sägas vara mot slutet av 1920-talet.

Kända spridare av populärvetenskap redigera

Populärvetenskapliga tidskrifter redigera

Se även redigera

Litteratur redigera

Populärvetenskapen som sådan beskrivs i:

Den svenska populärvetenskapens historia diskuteras utförligt i:

  • Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje: ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige (2000) ISBN 91-7139-499-0
  • Johan Kärnfelt, Till stjärnorna: studier i populärastronomins vetenskapshistoria under tidigt svenskt 1900-tal (2004) ISBN 91-85359-01-7