Ordenskansler eller bara kansler är en titel på den högste ämbetsmannen inom en officiell orden eller inom ett ordenssällskap. Sankt Olavs Orden i Norge och de danska Elefant- och Dannebrogsordnarna leds av en ordenskansler. I Svenska Frimurare Orden är den högste tjänstemannen Ordens Sigillbevarare och Kansler (OSK).

Sverige redigera

I Sverige leder ordenskanslern arbetet vid Kungl. Maj:ts Orden, medan vice ordenskansler (tillika ordenssekreterare) fungerar som kanslichef. Normalt är förutvarande riksmarskalken ordenskansler. För närvarande (2019) är förutvarande riksmarskalken Svante Lindqvist ordenskansler, medan kammarherren, fil. dr Per Sandin är vice ordenskansler.

Referenser redigera