Nyttjanderättshavare är den som, utan att vara fastighetsägare, har rätt att bruka eller nyttja en fastighet.

Arrendator, hyresgäst, innehavare av bostadsrätt och tomträttshavare är typiska nyttjanderättshavare.