Nomineringsgrupper i Svenska kyrkan

sammanslutning kandidater till ett av de direktvalda beslutande organen inom Svenska kyrkan
(Omdirigerad från Nomineringsgrupp)

En nomineringsgrupp är en sammanslutning kandidater till något av de direktvalda beslutande organen inom Svenska kyrkan. Nomineringsgrupperna motsvarar i mångt och mycket politiska partier i sekulära val. För att få kandidera i något av de direkta kyrkliga valen inom Svenska kyrkan måste man vara nominerad av en nomineringsgrupp.

Svenska kyrkan har länge varit statskyrka och dess organisation har utformats efter den offentliga förvaltningen. Under statskyrkotiden gick därför valen i Svenska kyrkan till på ungefär samma sätt som kommunal, landstings och riksdagsval och med i huvudsak samma kandiderande partier som i dessa val.

Vid statens skiljande från kyrkan år 2000 frångick man termen "parti" till förmån för termen "nomineringsgrupp". De sekulära partierna fortsatte dock att kandidera, nu som nomineringsgrupper. Sekulära partier har undan för undan lämnat kyrkan, men då ersatts av nomineringsgrupper med mer eller mindre tydlig ideologisk koppling till sitt ursprungliga parti. Dessa är dock självständiga från sina moderpartier. Det har även tillkommit flera nomineringsgrupper som i huvudsak orienterar sig efter kyrkliga frågor.

Motsvarande begrepp i Finland är valförening.

Nomineringsgrupper i kyrkomötetRedigera

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Här följer en presentation av de nomineringsgrupper som finns representerade där under respektive mandatperiod[1]. Det finns även en mängd regionala och lokala nomineringsgrupper.

De partipolitiskt obundna grupperna beskrivs här kortfattat, för att de kan antas vara mer okända än de politiska partierna.

I parentes anges skillnad i mandat jämfört med föregående val.

Kyrkomötet 2010–2013Redigera

Partipolitiska grupperRedigera

Dessa nomineringsgrupper utgörs av politiska partier som också ställer upp i riksdagsval.

Avknoppningar från politiska grupperRedigera

Vissa politiska partier som tidigare ställt upp som nomineringsgrupper i kyrkovalet har slutat med detta. Personer som var kyrkopolitiskt aktiva för dessa grupper har då bildat nya oberoende nomineringsgrupper. I dessa ingår även personer som inte är aktiva i respektive politiskt parti. Avknoppningarna är helt självständiga från sina moderpartier.

Rent kyrkliga grupperRedigera

För beskrivning av grupperna, se under rubriken ”kyrkomötet 2014–2017” ovan.

Regionala grupperRedigera

Kyrkomötet 2014–2017Redigera

 
Mandatfördelning 2013–2017, nomineringsgrupperna sorterade i block.

Alla nomineringsgrupper från 2009 års kyrkoval kandiderade till kyrkomötet 2013, förutom Moderata samlingspartiet. Istället hade Borgerligt alternativ bildats.[7]

Partipolitiska grupperRedigera

Dessa nomineringsgrupper utgörs av politiska partier som också ställer upp i riksdagsval.

Seniorpartiet (SPI) förlorade sitt mandat i valet, och kom därmed inte in i kyrkomötet.

Avknoppningar från politiska partierRedigera

Rent kyrkliga grupperRedigera

  • Frimodig kyrka (FK). 12 (-1) mandat. Vill ha en kyrka "med Jesus i centrum", "med kärlek till Guds ord" och "fri från partipolitik". [9] Bildad 2005.

Regionala grupperRedigera

Skanör Falsterbo Kyrkans Väl ställde upp i Lunds stift, men vann inga mandat.

Kyrkomötet 2018–2021Redigera

 
Mandatfördelning 2018-2021

Partipolitiska grupperRedigera

Dessa nomineringsgrupper utgörs av politiska partier som också ställer upp i riksdagsval.

Avknoppningar från politiska partierRedigera

Rent kyrkliga grupperRedigera

Övriga grupper med mandat i stiftsfullmäktigeRedigera

Grupper som utöver grupperna i kyrkomötet har mandat i stiftsfullmäktige.[13]

Stiftsfullmäktige 2010–2013Redigera

Bildande av nomineringsgruppRedigera

För att få bilda en nomineringsgrupp måste ansöka om att få bildas och man måste ha ett visst stöd från de röstberättigade. Stödet bekräftas genom att samla in namnunderskrifter från de röstberättigade.

Inför kyrkovalet 2013 gäller följande: Det krävs minst

  • 10 röstberättigade personers stöd för val på lokal nivå (kyrkofullmäktige)
  • 100 röstberättigade personers stöd för val på regional nivå (stiftsfullmäktige)
  • 300 röstberättigade personers stöd för val på nationell nivå (Kyrkomötet)

För nomineringsgrupper som ställer upp på lokal eller regional nivå måste ansökan, tillsammans med namnunderskrifterna, vara stiftsstyrelsen i aktuellt stift tillhanda senast den 15 april valåret.

För nomineringsgrupper som ställer upp på nationell nivå måste ansökan, tillsammans med namnunderskrifterna, vara Kyrkostyrelsen tillhanda senast den 15 april valåret.

En nomineringsgrupp som är registrerad på val till nationell nivå, är också samtidigt registrerad till val på regional och lokal nivå. Likaså är en nomineringsgrupp som är registrerad för val på regional nivå samtidigt registrerad för val på lokal nivå.

ReferenserRedigera