Medicine kandidat

akademisk examen

Medicine kandidat är en examensbenämning för kandidatexamen vid universitet och högskola i Sverige, där medicinsk vetenskap är huvudämne och/eller där huvuddelen av studierna genomförts vid en medicinsk fakultet. En student som läser ett medicinskt ämne kallas ofta medicine studerande. Motsvarigheten till denna examen i den engelskspråkiga delen av världen är Bachelor of Medical Sciences.

Läkarstudenter blev fram till 1977 medicine kandidater efter fyra terminers studier, då den prekliniska delen av läkarutbildningen avklarats. Idag är det vanligt att kalla studenter vid läkarprogrammet för medicine kandidat från omkring termin 6, även om de formellt inte har någon kandidatexamen. I enlighet med Bolognaprocessen utför läkarstudenter, på vissa lärosäten, numera kandidatexamensarbeten på 15 högskolepoäng (motsvarande en halv termin). Detta innebär att dessa läkarstudenter efter sex fullgjorda terminer och godkänt kandidatexamensarbete kan uthämta en formell kandidatexamen. Även sjuksköterskor kan uthämta en formell kandidatexamen i medicin efter att ha slutfört sjuksköterskeprogrammet.