Lovsånger och andeliga visor (1877)

Lovsånger och andeliga visor 1877 är den sista i en serie av sex utgåvor med ursprunglig titel "Lofsånger och Andeliga Wisor i nådene" av Fredrik Engelke som gavs ut mellan åren 1871-1875[1] enligt Oscar Lövgrens bok "Sång och psalmlexikon". Psalmerna i de olika utgåvorna har i huvudsak ett herrnhutiskt anslag, med mycket texter om Jesus "blod och sår".

Lovsånger och andeliga visor
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1877
Del i serie
Ingår i serieLovsånger och andeliga visor

Uppgiften om sista utgåvan 1875 till trots, trycktes även en version 1877 hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag i Stockholm, med notering om att upplagan trycktes "i kommission". Sannolikt är det samma innehåll som den sjätte utgåvan "Lofsånger 1875". Boken är tryckt med frakturstil och innehåller 155 sånger med titlar som inte alltid sammanfaller med första versraden, vilket i senare psalmböcker ersatt separata psalmtitlar. Versregistret i boken utgår från titelradens inledningsord. I förteckningen nedan anges versraden först och psalmtiteln därefter om den avviker från versraden. I huvudsak finns inga uppgifter om upphovsmän förrän mot slutet av boken då signaturer förekommer sporadiskt, men så gott som varje enskild vers i sångerna hänförs till en angiven bibeltext.

PsalmerRedigera

1 Hör syndare, ack hör med titeln Den klappande handen (6 v)
2 Förlossnings dag, du sälla dag med titeln Jag skall borttaga dess lands synder på enom dag (10 v)
3 Wi ha en Gud, hwars hulda Faderhierta med titeln Guds Nådawal (9 v)
4 Af ewighet Gud haft oss kär med titeln Guds Evighetsråd (9 v)
5 Lof och pris, hallelujah med titeln Julsång (8 v)
6 Ack, hör hwilka fröjder med titeln Jesu födelse (4 v)
7 Nu tack och lof! ett nådigt år wi fått i Jesu Namn med titeln Nyårs-Sång (7 v)
8 Jag har en wrå i Jesu hjerta med titeln Min wrå hos Jesus (9 v)
9 Försoningen är allare'n fulländad med titeln Försoningen i Christi död (8 v)
10 Jag är ett fattigt nådehjon med titeln Nådehjonets sång (7 v)
11 Jesus lider, Han sig wrider Som en mask uti sitt blod med titeln Passionssång (4 v)
12 Hwem är det, som blodig från Bosra går fram med titeln Esaias 53 kap (8 v)
13 Jesus, full af nåd med titeln Jesu lidande lydnad (13 v)
14 Likasom Moses i öknen upphöjde med titeln Joh 3:14-16 (5 v)
15 Lof ware Herren med titeln Lofwad ware Herren (13 v)
16 Jag har en fristad, der jag bor med titeln Fristaden (8 v) (med alla sår, blod och ära i fet stil)
17 Si Jesus, min ende och älsklige Son med titeln Esaias 42 kap (12 v)
18 Jesus hafwer wunnit för oss, Blodet hafwer runnit för oss med titeln Lofsång (8 v)
19 Du arme pilgrim, fördöm af lagen med titeln Tröst i bedröfwelsen (8 v)
20 Wår Jesus han hängde på korset så mild med titeln Wår Jesus (12 v)
21 Hör hur Sabbathsklockan tonar med titeln Sabbathsklockan (7 v)
22 Om jag förgäter Sion med titeln Herren, wår Tröstare (7 v)
23 Jag från min Herde gick will i öknen med titeln Min Herde (7 v)
24 Hwad är det för sår i din' händer (6 v)
25 Min dufwa hör din Brudgums sång med titeln Christi sång till bruden (6 v)
26 Du, Jesu, är min brudgum god med titeln Brudens sång om brudgummen (10 v)
27 I allt Du i mitt ställe stod med titeln Ställföreträdaren (6 v)
28 Si, Guds Lam, som werldens synd borttager med titeln Si, Guds Lam! Joh 1:29 (4 v)
29 O Jesu, Du hafwer oss löst på en gång med titeln Den nya wisan (8 v)
30 Jag har en borg med fasta murar med titeln Herren är min borg (7 v)
31 O du elända, som stormarna böja med titeln Nåden är dig nog (6 v)
32 Min fader, förlåt dem, förlåt dem nu det med titeln Fader, förlåt dem! (9 v)
33 Jesu Christi ömma hjerta med titeln Jesu kärlek (8 v)
34 Du är min tillflyckt (5 v)
35 Gud ware lof, jag är förlossad med titeln Lammets lof (6 v)
36 Men ack, hur fort är ändock pröfwotiden med titeln Hur fort är ändock denna tiden! (9 v)
37 O hwad salighet stor med titeln Den sköna staden (9 v)
38 Si, Herren är min Herde med titeln Davids 23 Psalm (5 v)
39 Lof och pris, hallelujah med titeln Lof och pris (14 v)
40 Wänd om, wänd om till mig med titeln Wänd om! (9 v)
41 Ack hören hur Guds rena Lam Högt ropade med titeln Mig törstar! (9 v)
42 Det är fullkomnadt (10 v)
43 Hwad Jesus gjort, jag wisst ej kan förtälja med titeln Kraften af Jesu blod (11 v) 
44 O du, som bär på syndens börda med titeln Du är köpt sådan du är (6 v)
45 Si, Jesus älskar sina får med titeln Jag är dörren (6 v)
46 Ett barn är oss födt och en Son är oss gifwen med titeln Oss är födt ett barn (9 v)
47 Det sötaste barnet, wår trofaste broder med titeln Julsång vid krubban (10 v)
48 Ack Jesu, hwad kärlek månd' det icke wara med titeln Jesu lidande. I (12 v)
49 Min Jesu för mig du marterad är blifwen med titeln Jesu lidande. II på korset (15 v)
50 Min blodige Jesu är detta för mig med titeln Jesu hudflängning (3 v)
51 Så älskar du mig (5 v)
52 Guds dyraste Lam (9 v)
53 Hwem gjorde dig, Guds Lam, så mycken möda? med titeln "För hwem är det gjordt?" (8 v)
54 Si blodet och de dyra såren med titeln Si blodet och såren (6 v) (med blodet i fet stil)
55 Tack Jesus, att du mig förlossat med titeln Den frälstes jubelsång (6 v)
56 Herre Sebaoth, Fridsförste, Kungars Konung med titeln Jesus är wår bäste wän (7 v)
57 Om någon mig åtspörja will med titeln Min salighetsgrund (2 v) Signatur F. Pontoppidan.
58 Hwad det är godt få se Sin synds förlåtelse med titeln Godt för själen (5 v)
59 Hwad är, som Gud ifrån sin thron med titeln Ack, makalösa kärlek! (17 v)
60 Nu är jag glad och lyckelig (21 v)
61 Hallelujah! Gud är min barmhertige Fader med titeln Hallelujah! (8 v)
62 Hwad har du mig i dag att ge med titeln Samtal mellan Jesus och själen (läses)
63 Ack, Sions berg och Sarons bet' med titeln Sions berg (5v)
64 Tänk dock min själ hur wäl du mår med titeln Nattwards-sång (10 v)
65 Si hwilket under! Uppstånden, uppstånden med titeln Herren är sannerligen uppstånden (7 v) ("Han lewer" med fet stil)
66 Jag will hwila På den pina med titeln Död, hwar är din udd? helwete, var är din seger (7 v)
67 Gud wår tillflykt och starkhet är med titeln Gud är wår tillflykt Psaltarpsalm 46, (4 v)
68 Så syndig, usel som du är med titeln Han har dig kär (5 v)
69 Ej af hjertat Gud bedröfwar men'skorna med titeln Gud bedröfwar ej af hjertat (6 v)
70 Lof och pris ske Dig, Du, som köpte mig med titeln Den frigjordes lofsång (4 v)
71 Wäl jag måtte fröjdas med titeln Alltid salig (10 v)
72 Jesus, Jesus, är min bäste wän med titeln Jesus (7 v)
73 Tack, dyre Jesus, att du köpte mig med titeln Nu är jag din (7 v)
74 Min vän är min och jag är Hans med titeln Min wän (13 v)
75 Månn' Jesus werkligt älskar mig elända med titeln Jesus älskar syndare (11 v)
76 Wi äro köpta och återlösta med titeln Wi äro köpta (10 v)
77 Kort är tidens wedermöda med titeln Tiden är kort (5 v)
78 Amen! blodet ewigt gäller med titeln Amen (4 v) (alla "Amen" i fet stil)
79 Jag älskar dig, o werld, som borta ilar med titeln Jesu kärlek till werlden (7 v)
80 Ack hur trofast Han älskar dig med titeln Synderna förlåtas dig (3 v)
81 Min enda fromhet inför Gud med titeln Syndernas förlåtelse (9 v)
82 Emedan blodet räcker till med titeln Källan (11 v)
83 Ack, lofwa Herren, o min själ med titeln Lofwa Herren, min själ! (15 v)
84 Min hjelp när Herren står (4 v)
85 Himlarnes Konung, hwi blifwer du slagen med titeln Det saliga bytet (4 v)
86 Det är så godt att om Jesus sjunga med titeln Sions barns glädjesång (13 v)
87 Tryggare kan ingen wara med titeln Guds barns trygghet (10 v)
88 Lilla fogel glad, som gungar uppå qwist med titeln Sommarsång (6 v)
89 Haf tack, käre Jesus, för ordet wi fått med titeln På wägen hem (8 v)
90 Faren wäl, I wänner kära! med titeln Afskedsång (2 v)
91 Min trogne, dyre Jesus, ack, hjelp ditt svata får! med titeln Det swaga lammets bön (5 v)
92 Trötta barn, du snart får hwila med titeln Salighetens hopp (4 v)
93 Och jag såg en ny himmel och såg den nya jord med titeln Det nya Jerusalems härlighet (9 v)
94 Hör! Jesus undfår syndare med titeln Jesus undfår syndare (9 v)
95 Igenom Adams fall, olydnad, Wi alla blefwo syndare med titeln Menniskans upprättelse (10 v) "Gammal sång förf 1740."
96 Hemmet, hemmet det är bäst ändå med titeln Hemmet (8 v)
97 Eho du är, som men'ska heter med titeln Det enda gällande för syndare (6 v)
98 Si, Jesus av Nazareth drager här fram! med titeln Jesus af Nazareth (9 v)
99 Si, allt har Jesus gjort för mig med titeln Hwad har Jesus gjort för mig (3 v)
100 Christus är offrad i syndares ställe med titeln I wårt ställe (5 v)
101 Att hafwa Jesus är bäst ändå med titeln Den enda lyckan (7 v)
102 I Jesu blod blott lifwet är allena med titeln Jesu blod (7 v)
103 När jag ser blodet will jag gå förbi med titeln Blodet är tecknet (7 v)
104 O hur långt går icke Jesu kärlek med titeln Jesu omätliga kärlek (8 v)
105 Allena Jesu blod och död med titeln Detta är Guds barns arf (3 v)
106 Hwad heter skeppet, som er för Till ewighetens hamn med titeln Evangelii skepp (8 v)
107 Jesus är min Herde (5 v)
108 O storla kärlekshaf, som öfwer oss blef med titeln Kärlekens gerning (6 v)
109 Wid det hjertat får jag hwila med titeln Jesu ömhet och godhet (4 v)
110 Jesus behöfwer mig med titeln Jesus behöfwer mig (8 v)
111 Hwem är det, som kommer så mild som ett lam med titeln Den lidande Christus (9 v)
112 Jesu lilla lam jag är, Han mig i sina armar bär med titeln Jesu lilla lam (5 v)
113 Gud har mig kär, i Jesu blod Han twått mig ren från syndens flod med titeln Just sådan som jag är (7 v)
114 Hell dig julafton, herrliga klara! med titeln Julafton (3 v)
115 Mitt Offerlam, hjelp mig med titeln Morgonbön (5 v) Signatur F. Pontoppidan.
116 Hwi bedröfwas du, själ (3 v)
117 Du är min lifskraft, mitt lif och helsa med titeln Ewig trygghet (10 v)
118 Det blir något i himlen med titeln Något i himlen för barnen (4 v)
119 Si, så beprisar Gud sin kärlek med titeln Guds kärlek (5 v)
120 Som drömmande wi skola warda då med titeln 126 Psalmen (6 v)
121 Kom nu till Jesus, dröj icke mer med titeln Kom nu till Jesus (4 v) Signatur Fr. E.
122 Hör hwilket saligt bud med titeln Fridsbasunen (8 v) Signatur Fr. E.
123 Kom till Jesus i dag (4 v) Signatur Fr. E.
124 Si, Jesus borttappat ett af sina får med titeln Det borttappade fåret (7 v)
125 Sen syndare, hur Jesus blir handterad med titeln För syndare (10 v)
126 Salig för intet (4 v) Signatur Fr. E.
127 O Gud, wi äro likwäl dina (4 v) Signatur Fr. E.
128 Kom till korset (4 v) Signatur Fr. E.
129 Hwad gagnar det att winna hela werlden med titeln Hwad är ditt hjertas skatt (9 v) Signatur Fr. E.
130 Der tågar fram igenom ökenlanden med titeln Pilgrimerna (6 v) Signatur Fr. E.
131 Det står att Jesus dog (3 v) Signatur Fr. E.
132 O, dyre såningsman (5 v) Signatur Fr. E.
133 O Jesu Christ, Guds offerlam med titeln Kronan (5 v) Signatur Fr. E.
134 Ingenting på hela jorden med titeln Blodet (5 v) Signatur Fr. E.
135 Ack så saligt det är (5 v) Signatur Fr. E.
136 Jag slipper i främmande landet mer wara med titeln Seglaren (7 v) Signatur Fr. E.
137 Min Jesus hänger blodig sårad med titeln Jesus är min (5 v) Signatur Fr. E.
138 Ho har nån'sin sett en sådan Gud med titeln Ho är en sådan Gud, som wår? (6 v) Signatur O. A. W.
139 Så är nu wår sak uti Lammet klarerad med titeln De eländas tröst (6 v) Signatur O. A. W.
140 Ljus uti mörkret, sjömän, dagen är när med titeln Räddningsbåten (3 v) Signatur Sankey
141 O dig, Guds Lam, dig ware lof och tack med titeln Pris åt Guds Lam (9 v) Signatur W.
142 Allt mitt är ditt med titeln Allt ditt är mitt (11 v) Signatur L. S.
143 För mig, för mig har Christus gått i döden med titeln För mig (6 v) Signatur Fr. E.
144 Förlåt mig, Gud, hwar gång jag mot dig brutit med titeln Förlåt mig, Gud! (5 v) Signatur Fr. E.
145 Käre Fader, mig bewara med titeln Den eländas bön (7 v) Signatur Fr. E.
146 Fader, du som dina fadersarmar med titeln Före ordets betraktande (3 v) Signatur Fr. E.
147 Min Jesu kär, ditt dyra blod behöfwes för min själ med titeln Jesu sår, en säker tillflyckt (5 v) Signatur Fr. E.
148 Med fribiljett jag reser med titeln Bantåget (5 v) Signatur Fr. E.
149 O tänk en gång, när himlens klockor ljuda med titeln O tänk en gång! (8 v) Signatur Fr. E.
150 I ewighet jag skall min Jesus skåda med titeln I ewighet (4 v) Signatur Fr. E.
151 En liten tid, och striden snart skall sluta med titeln "En liten tid" (4 v)
152 En morgon utan synd jag wakna får med titeln Om morgonen glädjen warar (5 v) Signatur Fr. E.
153 Deruppe skall ej synden finnas med titeln Deruppe (5 v) Signatur Fr. E.
154 Min sista sång (2 v) Signatur Fr. E.
155 Wår är nu segern; ty Jesus har wunnit med titeln Segern är wår (9 v) Signatur Fr. E.

KällorRedigera

FotnoterRedigera

Se ävenRedigera