Kyrkoråd finns inom olika kristna kyrkor och har en snarlik funktion att i den lokala församlingen ge plats åt församlingens medlemmar att delta och påverka verksamheten och utvecklingen.

Svenska kyrkanRedigera

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår därtill kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkoråd infördes i städerna redan på 1700-talet, i och med 1817 års förordning om sockenstämma och kyrkoråd inrättades kyrkoråd i alla församlingar.[1]

Direktvalt kyrkorådRedigera

Före 2014 hade varje församling i Svenska kyrkan varsitt kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Församlingar som ingick i en kyrklig samfällighet kunde ha ett direktvalt kyrkoråd. Det direktvalda kyrkorådet fullgjorde både kyrkorådets samt kyrkofullmäktiges uppgifter vad avser att fastställa mål för verksamheten.

Det direktvalda kyrkorådet utsågs genom direkta kyrkliga val.

Antalet ledamöter i det direktvalda kyrkorådet skulle, enligt Svenska kyrkans kyrkoordning,

  • (1) bestå av minst 8 personer, i församlingar med högst 500 röstberättigade, eller
  • (2) bestå av minst 10 personer, i församlingar med över 500 röstberättigade.

Beslut att införa direktvalt kyrkoråd fattades av församlingens kyrkofullmäktige, alternativt kyrkostämman (som kunde finnas i en församling med mindre än 500 medlemmar och som ingår i en kyrklig samfällighet).

Katolska kyrkanRedigera

Inom katolska kyrkan är kyrkorådet en församling dit medlemmar kan väljas vart fjärde år med kyrkohedern som ordförande, i vilken kyrkohedern har vetorätt. Kyrkorådet förvaltar kyrkans egendom, beslutar om ekonomiska frågor och bestämmer församlingens budget.

Anglikanska kyrkanRedigera

Kykrorådet inom den anglikanska kyrkan kallas för parochial church council och är en kommitté till vilken medlemmar ur församling väljs tillsammans med det lokala prästerskapet. Kyrkorådet har till ansvar att sköta den lokala församlingens ekonomiska angelägenheter, underhåll av fastigheter och lokaler. Rådet hjälper även till i arbetet att främja kyrkan i lokalsamhället.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Kyrkoråd)