Kvarteret Gerd är ett kvarter i den östra delen av centrala Uppsala, i direkt anslutning till Vaksala torgs västra sida. Hela kvarteret upptas av ett modernistiskt konsert- och kongresshus, som ofta benämns Musikens hus och som ritats av den Köpenhamnsbaserade arkitekten Henning Larsens firma.

Musikens hus sett från Vaksala torg den 5 februari 2014.

Innan Musikens hus byggdes var kvarteret ett av stadens få kvarvarande kvarter med enhetlig gårdsbebyggelse från 1800-talet. Dels bestod kvarteret av ett antal gårdsbyggnader och bostadshus av trä, byggda i mitten av 1800-talet, dels ett stenhus i nyrenässansstil byggt på 1880-talet, det så kallade Bodénska huset eller Bodénshuset. De omdiskuterade rivningarna inför konserthusbygget ägde rum i kvarterets nordvästra del; den sydöstra delen mot Roslagsgatan var länge parkeringsplats.

De kringliggande kvarteren består fortfarande till rätt stor del av 1800-talsbebyggelse, vilken tillsammans med kvarteret Gerd utgjorde något för Uppsala så sällsynt som en sammanhängande kulturmiljö från 1800-talet. Den nuvarande modernistiska utformningen av kvarteret Gerd gav därför upphov till flera debatter och incidenter, bland annat en brand våren 2004, vilket närmare beskrivs i artikeln Uppsala Konsert & Kongress.