Kvantitativ forskning är en typ av forskningsmetod där statistiska, kvantifierbara, generaliserbara resultat eftersöks. Det finns objektiva sätt att mäta kvantitativ forskning för att nå information.

Medicinska forskningsmetoder
kvantitativa metoder

Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera.

Kvantitativ forskning används omfattande inom både naturvetenskap och socialvetenskap. Inom socialvetenskapen brukar begreppet användas i kontrast till kvalitativ forskning.

ArbetsprocessRedigera

Kvantitativ forskning bygger i allmänhet på konfirmativ dataanalys (CDA), det vill säga statistisk hypotesprövning. På så sätt kan man troliggöra eller falsifiera att en hypotes, exempelvis en matematisk modell, kan generaliseras till en stor mängd fall. För att undvika felaktiga slutsatser, formuleras vanligen hypoteser innan man påbörjar insamling och analys av experimentella testdata, och den konfirmativa dataanalysen används enbart för att testa prediktioner genom systematisk hypotesprövning, inte för att generera nya hypoteser. CDA kan därför föregås av hypotesgenererande metoder såsom fallstudier, kvalitativ forskning och exporativ dataanalys (EDA), som syftar till att upptäcka okända samband i data och bygga matematiska prediktionsmodeller. Man skiljer på data som ligger till grund för EDA, och testdata som används för CDA.

Se ävenRedigera