Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) är en kommitté inom Europeiska unionens råd som fyller flera viktiga funktioner inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kommittén ansvarar för att övervaka den internationella situationen med hänsyn till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och kan få i uppdrag att utöva politisk kontroll och strategisk ledning vid krishanteringsinsatser.[1] Kommittén består av ambassadörer från medlemsstaterna samt en ordförande som företräder den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Den inrättades av rådet den 9 april 2001,[2] och ersatte då den interimistiska kommitté som hade inrättats den 1 mars 2000.[3]

Sammansättning och funktionssättRedigera

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik består av en ambassadör från varje medlemsstats ständiga representation vid Europeiska unionen. Ambassadörerna sammanträder i regel två gånger per vecka i Bryssel, Belgien. Kommittén leds av en ordförande som utses av och företräder den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik.[4] Olof Skoog utsågs till ordförande den 16 november 2010. Innan dess leddes kommittén av den ambassadör som företrädde den medlemsstat som utövade det halvårsvis roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.[5] Den 21 juni 2013 utsågs den höga representanten Walter Stevens till ny ordförande. Han efterträdde Skoog den 1 september 2013.[6][7] Sedan den 3 september 2018 är Sofie From-Emmesberger ordförande.[8]

I likhet med övriga delar av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken krävs alltid enhällighet bland ambassadörerna för att kommittén ska kunna fatta ett beslut.

Funktioner och befogenheterRedigera

Ambassadörerna i kommittén diskuterar bland annat hur unionen ska förhålla sig till olika kriser och andra händelser i omvärlden och hur unionen ska agera på det utrikespolitiska området. Kommittén förbereder underlag till rådet för utrikes frågor, bland annat för att utarbeta den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Ärendena i kommittén bereds vanligtvis av rådets regionala arbetsgrupper eller av militärkommittén eller civilkommittén.[9] Kommittén är också ett forum för dialog mellan medlemsstaternas företrädare i frågor som rör den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samt i vissa frågor med Natos medlemsstater. Kommitténs ärenden överlämnas till Ständiga representanternas kommitté innan de tas upp på ministernivå i rådet.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Artikel 38 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 36. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  2. ^ ”Rådets beslut av den 22 januari 2001 om inrättande av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (2001/78/GUSP)”. EGT L 27, 30.1.2001, s. 1–3. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0078. 
  3. ^ ”Rådets beslut av den 14 februari 2000 om att inrätta interimistiska kommittén för politik och säkerhetspolitik (2000/143/GUSP)”. EGT L 49, 22.2.2000, s. 1. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0143. 
  4. ^ ”Förteckning över rådets förberedande organ”. Europeiska unionens råd. 11 januari 2021. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5020-2021-INIT/sv/pdf. Läst 30 januari 2021. 
  5. ^ ”Ashton finalising six more top appointments” (på engelska). EUobserver. 17 november 2010. http://euobserver.com/institutional/31291. Läst 30 augusti 2013. 
  6. ^ ”EU security chief to leave” (på engelska). Politico. 8 mars 2013. http://www.politico.eu/article/eu-security-chief-to-leave/. Läst 30 augusti 2013. 
  7. ^ ”High Representative Catherine Ashton appoints new Chair of the Political and Security Committee, a new Head of Delegation/EU Special Representative to Afghanistan, and new Heads of Delegation to Mauritania and Sierra Leone” (på engelska). Europa (webbportal). 21 juni 2013. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-593_en.htm. Läst 30 augusti 2013. 
  8. ^ ”Finnish Ambassador to head the EU Political and Security Committee” (på engelska). Finlands regering. 4 september 2018. https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/finnish-ambassador-to-head-the-eu-political-and-security-committee. Läst 30 januari 2019. 
  9. ^ ”Rådets beslut av den 22 maj 2000 om inrättande av en kommitté för de civila aspekterna av krishantering (2000/354/GUSP)”. EGT L 127, 27.5.2000, s. 1. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0354. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.