Kiukaiskulturen är en kulturgrupp från yngre stenåldern som huvudsakligen är koncentrerad till sydvästra Finland, men har även satts i samband med fynd på Gotland, Åland och i Hälsingland. Kiukaiskulturen kan dateras till ca 2400 - 1500 f.Kr. Den uppfattas som en sammansmältning av stridsyxekultur och kamkeramiska kulturen.

Ekonomin var baserad på jakt och fiske. Keramiken karakteriseras av flatbottnade kärl med tvärsnoddsornamentik, gropar och kamornament i varierande kombination. Textilkeramik är också vanligt förekommande.

HedningahällanRedigera

På Hedningahällan i Hudiksvalls kommun finns en stenåldersboplats på en hög klippa som på boplatstiden var en ö vid kusten. Fynd av yxor och keramik daterar boplatsen till mellanneolitisk-senneolitisk tid. Keramiken har antagits knyta an till Kiukaiskeramik men den kan, liksom annan samtida keramik på den mellannorrländska kusten, utgöra en lokal, inhemsk grupp. Benfynden visar att platsen beboddes av säljägare. Hedningahällan undersöktes senast 1984.