Johan Fredrik Stichaeus

Johan Fredrik Stichaeus, född 22 februari 1778 i Helsingfors, död 28 november 1853 på sin egendom Dampbacka nära Borgå, var en finländsk ämbetsman.

Stichaeus blev student i Åbo 1794, auskultant i Åbo hovrätt samma år, i Vasa hovrätt 1798 och kämnärsrättsordförande i Helsingfors 1801 samt var under Borgå lantdag 1809 sekreterare i borgarståndet ävensom sekreterare i civil- och ekonomiutskottet. Han var t.f. prokuratorssubstitut 1812–16 och t.f. allmän referendariesekreterare i kejserliga senaten 1816–28. Stichaeus, som 1826 erhållit statsrådstitel, tog 1828 avsked från sina befattningar, men återinträdde i statens tjänst 1831 som landshövding (senare benämnd guvernör) i Tavastehus län, vilken befattning han innehade till 1841.

Stichaeus utgav "Samling af de till efterlefnad gällande bref, förklaringar och föreskrifter... i justitie-, œconomie- och politieärender för 1809–20" (1821; ny upplaga 1841) ävensom "Samling af placater, förordningar, manifester och påbud..." för åren 1808–29 (fem delar, 1831; ny upplaga av del 1–4, 1831–33).

KällorRedigera